ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรรมคณะการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม จากนั้น รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมสภาคณบดีฯ พร้อมคณบดี/ผู้แทนคณบดี จากสำนัก/สาขาวิชา ต่างๆ ได้มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนที่ 9 และประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ โดยได้มีการหารือประเด็นต่างๆ เช่น กรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การยกร่างวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ รวมไปถึงการจัดทำวารสารนานาชาติของสภาคณบดีฯ อันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป   

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในช่วงบ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย” ในโอกาสวันพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมแผนไทย ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อมร เปรมกมล, เภสัชกรคมสัน ธีรานุรักษ์, ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์, ผอ.ภุชพงศ์ โครบัญชา เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยมี นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานรุ่นที่ 21 เป็นผู้ดำเนินรายการฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการประเมินในโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

 

      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นั้น

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ผลการพิจารณาปรากฏว่า “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผ่านการคัดเลือกการร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561” โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน

สามารถดูรายละเอียดข่าวได้ที่ http://www.edpex.org/2019/07/edpex200-6.html 

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ   

 

ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 

โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งตามประกาศฯว่า ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ นั้น จึงได้ประกาศรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี 2562 ดังนี้

  • สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี อมรศักดิ์ชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุทธยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขารับใช้สังคม  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

ไฟล์แนบประกาศฯ

ข่าวโดย : นายศรศกดิ์ อุระ, นางสาวศศิธร  โคตรสิงห์

 

 

ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์คว้า 2 รางวัล

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นายอณัชปกร สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน โอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ด้านการบริหารงานดีเด่น สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ" จากท่าน สุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และในงานดังกล่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร นำบุคลากรหน่วยการคลังและพัสดุ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คณะที่มีผลการปฏิบัติการด้านการคลังและพัสดุระดับดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560" จาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

โพสต์โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ถ่ายภาพ

 

ชื่นชม “น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง” นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ "..น้ำเพชร จำปาทอง" นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 31/2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อ้างอิง: https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2562/31

บทความวิจัย: https://bmcneurol.biomedcentral.com/…/10.…/s12883-018-1032-5

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย