ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Course Online โดยใช้ E-learning Platform”

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายการศึกษา (งานวิชาการ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดทำ Course Online โดยใช้ E-learning Platform” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ online  ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร  ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ และคณะทำงานจากศูนย์ DAMASAC เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร