By Plimun Web Design

tgu Professor Yoshinobu Ishibashi จาก Tohogu Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือการลงนาม MOU กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Professor Yoshinobu Ishibashi จาก Tohogu Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์...
2014-01-09-02-32-20 ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานระบบ CASCAP Tool นวัตกรรมเพื่อชาวอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เรียกว่า CASCAP Tools (CASCAP: Cholangiocarcinoma screening and care program)...

safety-week-28 ผศ.ภาณี ฤทธิ์มาก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ร่วมออกบูธ...
2557 เมื่อเสาร์วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 122 คน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเริ่มทำการเรียนการสอนต้นเดือนสิงหาคม...

data-management-and-statistical-analysis-center-damasac บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน เบิกฟ้า DAMASAC หรืองานเปิดบ้านของศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ หรือที่รู้จักกันในนามของ ธรรมศักดิ์ ที่เป็นชื่อเรียกภาษาไทยไดยมาจากชื่อภาษาอังกฤษ คือ Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์...
2014-06-21-03-29-18 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารวิชาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย : กรณีศึกษา...

Hide Main content block

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

More news

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการนักศึกษา/ทุนการศึกษา

More news

อบรมเชิงปฏิบัติการ

By Plimun Web Design

การจัดการความรู้ในองค์กร