.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
งานห้องปฏิบัติการกลางยินดีต้อนรับ..
สถานที่ตั้ง :: อาคารเลื่อน  สุริหาร  ช้น 2  คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :: 123  หมู่ 16  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002  โทรศัพท์  043-202290  โทรสาร  043-347058 
โทรศัพท์มือถือ  061-9739398(หน่อย), 095-6696860(ยุ้ย)
ห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น