^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประกาศข่าวจากหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

11-04-59-1 ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต...
621
11-04-59 ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น....
662
12-05-58 ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศึกษาดูงานการกำจัดขยะเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558...
1276
11-05-58 ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558...
1004
Copyright © 2013. Bachelor of Public Health Program Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg