การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

       ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยยินดีให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
       2. น้ำทิ้ง         คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อแนะนำ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำ

       1. ห้องปฏิบัติการกลางมีภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำให้ยืมเพื่อการส่งตรวจโดยให้ผู้รับบริการมารับเองที่ห้องปฏิบัติการกลาง
       2. ส่งใบรายการที่ต้องการวิเคราะห์พร้อมตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 พร้อมชำระเงินได้ที่ งานการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

การรับผลวิเคราะห์และการชำระค่าบริการ

       1. รับผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
       2. รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางไปรษณีย์ภายใน 10 วัน (กรณีที่ชำระเงินค่าวิเคราะห์ในวันที่ส่งตรวจ)
       3. รับใบแจ้งหนี้ยอดเงินค่าตรวจวิเคราะห์ภายใน 3 วัน (กรณีที่ยังไม่ชำระเงิน)
       4. รับผลการตรวจวิเคราะห์พร้อมใบเสร็จรับเงินเมื่อทางคณะฯ ได้รับเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล้ว
 

** หมายเหตุ

       - ในการส่งตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ผู้เก็บตัวอย่างและผู้ส่งตัวอย่างน้ำต้องลงชื่อในแบบฟอร์มรับ/ส่งตัวอย่างน้ำด้วยตนเองทุกครั้ง