การบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างขยะ

1. คุณสมบัติทางกายภาพ
2. คุณสมบัติทางเคมี
3. Calorific value