วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision) 

       เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางสาธารณสุข ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ทันเวลา และประทับใจ
 

พันธกิจ (Mission)

        1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางสาธารณสุข
        2.  สนับสนุนการวิจัยทางห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุข
        3.  ให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข