เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจำแนกตามปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง ดังนี้