การบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

       1.1 การเก็บตัวอย่างอนุภาคในบรรยากาศ(Ambient)
               - อนุภาคแขวนลอยในอากาศทั้งหมด (Total Suspended Particulate; TSP)
               - อนุภาคที่กำหนดขนาด (Particle Size-Selective; PSS)
       1.2 การเก็บตัวอย่างอนุภาคในสภาพแวดล้อมการทำงาน (Work place)
               - อนุภาคฝุ่นรำคาญ (Nuisance dust/Particulates Not Otherwise Classified; PNOC)
 

2. บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ

       2.1 การตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Measurement)
       2.2 การตรวจวัดแสงสว่าง (Illumination Measurement)
       2.3 การตรวจวัดระดับเสียง (Noise Measurement)