แนะนำห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนห้องที่ใช้ปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง คือ

1.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Science Laboratory)
2.  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)
3.  ห้องปฏิบัติการ (Atomic Absorption)
4.  ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Laboratory)
5.  ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ (Air Monitoring Laboratory)