ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ลงเรียน LAB ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อปฏิบัติ
1. ให้เบิกอุปกรณ์ เครื่องแก้ว การทำ LAB ก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษานั้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบหรือประกาศติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการ
2. ให้จ่ายมัดจำกุญแจตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 50 บาท และค่าความเรียบร้อยของบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 50 บาท โดยให้จ่ายที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องในวันที่มารับอุปกรณ์ และจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบหรือประกาศติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการ
3. อุปกรณ์ เครื่องแก้วที่นักศึกษาทำชำรุด เสียหาย แตก ต้องชดใช้ด้วยการซื้อมาคืนหรือจ่ายเป็นเงินตามราคาที่ได้แจ้งไว้
4. หากนักศึกษาต้องการยืมอุปกรณ์เพิ่มเติมจากที่จัดไว้ให้ หรือต้องการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้
       4.1 กรอกแบบฟอร์มเอกสารการขอยืมอุปกรณ์ได้ที่ห้องปฏิบัติการ
       4.2 ลงบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาเรียนทุกครั้ง
 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่ลง Special และวิทยานิพนธ์

ข้อปฏิบัติ
1. ให้เบิกอุปกรณ์ เครื่องแก้ว การทำ LAB ก่อนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
2. ให้จ่ายมัดจำกุญแจตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ และค่าความเรียบร้อยของบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 100 บาท โดยให้จ่ายที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องในวันที่มารับอุปกรณ์ และจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบหรือประกาศติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการ
3. อุปกรณ์ เครื่องแก้วที่นักศึกษาทำชำรุด เสียหาย แตก ต้องชดใช้ด้วยการซื้อมาคืนหรือจ่าย เป็นเงินตามราคาที่ได้แจ้งไว้
4. หากนักศึกษาต้องการยืมอุปกรณ์และต้องการขอใช้ห้องปฏิบัติการในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ ต้องปฏิบัติดังนี้
       4.1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการได้ที่ธุรการภาควิชา
       4.2 กรอกแบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ได้ที่ห้องปฏิบัติการ
       4.3 ยื่นเอกสารทั้งสองได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
       4.4  ลงบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง
 

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ

1. ก่อนทำปฏิบัติการต้องอ่านและทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติการเสียก่อน ถ้าสงสัยตอนใดควรถามและทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้ควบคุม
2. เมื่อทำปฏิบัติการใดๆ ต้องทำตามวิธีทำในหนังสืออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้
3. สวมเสื้อกาวน์กันเปื้อนทุกครั้งที่เข้าทำปฏิบัติการ
4. ดูแลและรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โต๊ะปฏิบัติการ พื้นโต๊ะปฏิบัติการ ตลอดทั้งบริเวณใกล้เคียง ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้ง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายน้ำยา (Reagent) สารเคมีต่างๆ ที่ได้เตรียมเพื่อใช้เป็นส่วนรวมจากโต๊ะกลาง และเมื่อเทสารออกจากขวดแล้ว ห้ามเทคืนลงในขวดเดิมเป็นอันขาด และอย่าสับเปลี่ยนจุกปิดสารหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตวงที่ใช้แบ่งสารแต่ละชนิด เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
6. ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานขนม อ่านหนังสืออ่านเล่น หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ในระหว่างเวลาปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด
7. ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติการควรมีสมุดจดบันทึกข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการทดลอง ไม่ควรบันทึกใส่เศษกระดาษเพราะอาจทำสูญหายได้
8. หากมีความจำเป็นที่จะเข้าปฏิบัติการสาย หรือขาดการเข้าปฏิบัติการ ต้องมีหนังสือลาหรือแจ้งให้อาจารย์ที่ควบคุมทราบทุกครั้ง
9. เมื่อพบว่าเครื่องมือเสีย ต้องรายงานให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบ อย่าพยายามแก้ไขหรือซ่อมเครื่องมือเอง
10. เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติการ ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมทราบทันที