ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้อง 1307 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยวันดังกล่าวได้จัดบรรยาย ดังนี้

1. บรรยายแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 และนโยบายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีและผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก แบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดโครงการ/ตัวชี้วัด

3. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และสรุป ปิดประชุม โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ