คู่มือการปฏิบัติงาน


  • งานบริการการศึกษา

1. คู่มือหน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา 

  • งานบริหารและธุรการ

1. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

  • งานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

1. คู่มือการปฏิบัติงาน โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน ห้องประชุมมาตรฐาน 

  • งานนโยบายและแผน

1. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  • งานคลังและพัสดุ

1. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศของอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น