คู่มือการปฏิบัติงานและผลงานการวิเคราะห์


  • ด้านบริการการศึกษา

1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือหน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561

  • ด้านบริหารและธุรการ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

  • ด้านโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

1. คู่มือการปฏิบัติงาน โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน ห้องประชุมมาตรฐาน 

  • ด้านนโยบายและแผน

1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

3. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • ด้านคลังและพัสดุ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศของอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

3. ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559-2561

4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กรุณา โสฬสจินดา 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติตีพิมพ์บทความวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

  • ด้านวิเทศสัมพันธ์

1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การเข้าศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561