ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับท่านคณบดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ และมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายผู้สอน เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

 

คณะเทคโนโลยี เข้าศึกษาเยี่ยมชมระบบบริหารงานออนไลน์ของคณะ (Digital Faculty System)

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และทีมผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะเทคโนโลยี ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาเยี่ยมชมระบบบริหารงานออนไลน์ของคณะ (Digital Faculty System) มาใช้เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีโปรแกรมเมอร์จากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 1. ระบบการลาแบบดิจิทัล 2. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ 3. ระบบการจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์     

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังร่วมกับสภาเครือข่ายสภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ คัดค้านร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) เข้าพบเพื่อหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นตัวแทนคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติร่วมกับสถาบันการศึกษาและสภาเครือข่ายฯวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 10 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ วิทยา อยู่สุข เพื่อคัดค้านการแก้ไข ร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) คุณสมบัติของ จป.วิชาชีพที่จะมีการอบรมเพิ่มเติม (อ้างอิงกฎกระทรวงที่เคยคัดค้านข้อ 13(4)) ผลการพูดคุยประเด็นดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีรับไปพิจารณา

ในนามของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พณฯ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่กรุณารับฟังประเด็นปัญหาและหาทางออกสำหรับร่างกฎกระทรวงข้อ 21(3) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและแรงงานไทยสืบไป และขอขอบคุณทีมงาน กสร. ทุกท่านที่คำนึงถึงประโยชน์แก่ประเทศชาติ และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน

ภาพกิจกรรม

ภาพ / ข่าว : อาจารย์ กชกร  อึ่งชื่น 

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน และ รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานจัดโครงการฯ จากนั้นเสริมด้วยการจัดอบรมการใช้งานระบบลาดิจิทัล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์ Damasac  และทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Ekkarit Pathumporn

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ของสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับพระราชทาน ชั้นตรามหาวชิรมงกุฏ (สายสะพาย 3) ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ภาพกิจกรรม

                       

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 3 ชุด แก่ทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนการลดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร