ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานฉลองมหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำโดยทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขบวนแห่พุทธบูชาร่วมงานสืบสานงานบุญประเพณีฮีต 12 คอง 14 "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2567” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 2" การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ กิจกรรมในวันดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นการประกอบพิธีการนำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข., พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนม และพิธีขอขมาผู้อาวุโส สืบสานตามประเพณีอีสาน จากนั้นนำเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย, คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรับชมการแสดงขบวนแห่ของคณะต่างๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน 

ภาพ/ข่าว โดย : นายศรศักดิ์ อุระ


 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นำโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันจัด "งานสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2567” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรจากศูนย์การศึกษาแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

   
   
   
   
   
   
   

 

สานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 2)

สานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 2) วันที่ 4 เม.ย. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมฯ

โดยมีกิจกรรมหลักๆ อันได้แก่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้บริหาร, การกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มของบุคลากรสายวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมการขอใช้รถออนไลน์, การจัดระเบียบและสืบค้นไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" (รอโปรดเกล้าฯ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" (รอโปรดเกล้าฯ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
ข้อมูลจากเพจ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น HR KKU
 
ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มขโดย ศรศักดิ์ อุระ

ต่อเนื่องครั้งที่ 3 อบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแบบประเมินค่างานตามมาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนแล้ว หลังจากนี้ผู้เข้าอบรมยังคงสามารถขอคำแนะนำในการเขียนประเมินค่างานกับวิทยากรได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งถัดไป คือ “การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน”

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์มข. โดย รจนา หมวดศรี
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ


 

ต่อเนื่องโครงการอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยในการอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 มีการติดตามความก้าวหน้าจากการอบรม ผู้เข้าอบรมนำเสนอการเขียนแบบประเมินค่างานตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยวิทยากรให้คำแนะนำ เทคนิควิธีการในประเด็นโดยละเอียด และให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์มข. โดย น.ส.รจนา หมวดศรี
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ