Black Ribbon

กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Startup Thailand 4.0 for Health ณ จ.นครพนม

ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากร ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" สำหรับอาจารย์ภายในคณะฯ นำโดย รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล หัวหน้าโครงการฯ นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 23 ท่าน ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" ในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะริเวอร์ โฮเตล จังหวัดนครพนม สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ "Startup Thailand 4.0 for Health" สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ และคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมกันเข้าศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและการบรรยายพิเศษ

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : กุศล รักญาติ และ ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานศึกษาคุณภาพระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของระบบผลิตน้ำประปา และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น Green and Smart Campus

ในช่วงเช้าวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ Professor Yoshinobu Ishibashi ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตน้ำประปาและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อม อาจารย์ ดรฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาล      ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณชุตินันท์ สิงห์ภู่ วิศวกรหน่วยประปา เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมทำกิจกรรม OD “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์ละบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทิน ชนะบุญ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม OD เพื่อสร้างพลังการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการศึกษาดูงาน อันได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระสมุทรเจดีย์ (เจดีย์กลางน้ำ), สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ภาพการทำกิจกรรม OD ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations”

    วันที่ 28 เมษายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย รศ.ดร.สุนิสาชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations” ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ คือ Professor Dr. Herman N. Autrup, Fellow ATS and Professor Emeritus from Aarhus University, ประเทศ Denmark  โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ให้การต้อนรับ
     ในการการจัดการบรรยายครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยพิษวิทยา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อไป

                                     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย: ศรศักดิ์  อุระ

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในการเปิดประชุม ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR ระดับหลักสูตร)

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นำโดยนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2560 ในงาน“ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

   
   
   
   
   

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ