ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุน จาก The Swedish Council for Higher Education

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุนให้ไปแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) จำนวน SEK 80000 หรือประมาณ 275,600 บาท จาก The Swedish Council for Higher Education ภายใต้โปรแกรม Linnaeus-Palme planning

มหาวิทยาลัย SLU เป็นมหาวิทยาลัย Top 400 ที่ถูกจัดอันดับโดย Times Higher Education Ranking, QS Rankings, STINT, the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, Leiden ranking CWTS, National Taiwan University Rankings, Shanghai Ranking Lists เป็นต้น

โดยทุนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการเรียนการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคต โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2565

 

 

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (กิจกรรรมครั้งที่ 2) และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดระยอง

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงเช้า คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดให้มีโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน (กิจกรรรมครั้งที่ 2)

และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2) โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร โดยมีเรื่องแจ้งจากผู้บริหาร เรียงลำดับโดย ผศ. นิคม ถนอมเสียง คณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วัตกรรม และบริการวิชาการ, ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล ผู้นำเสนอ

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1.  

นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

งานบริหารทั่วไป

Keyboard Shortcut, Shorten URL and Generating QR Code

  1.  

นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์

งานบริหารทั่วไป

โปรแกรม Anydesk 

  1.  

1)      นางสาวอรุณรัตน์ ศิลารัตน์

2)      นางสาวธิรดา บุญทองแพง

3)      นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ

4)      นางาสาวโสภิตา คลังพระศรี

งานวิชาการ

หัวข้อการทำวิจัย R2R ที่น่าสนใจ ฯ

Zoom Meeting และการแบ่งห้องย่อย

Google Site

การจัดการและการนำเสนอข้อมูลด้วย Power BI และการสร้าง Email Template  

วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดระยอง

          โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2565 การเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีในองค์กร โดยกิจกรรรมประกอบไปด้วย

  • การศึกษาดูงานสวนพฤกษาศาสตร์ ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกและแห่งเรียนรู้ธรรมชาติ
  • กิจกรรม กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน สร้างระบบการทำงานเป็นทีมในองค์กร (Teamwork) กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
  • ทัศนศึกษาการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลและการรักษาความสมดุลของธรรมชาติแห่งท้องทะเลอ่าวไทย
  • ทัศนศึกษาการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน-เกาะมันนอก
  • การแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ เอกฤทธิ์ ปทุมพร

ข่าว ขวัญหทัย สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระ พ.ศ. 2565- 2568 ในการเข้าพบปะเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อรับทราบสถานกาณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ นำโดยนายสุกิจ  ศิรินรกุล ประธานกรรมการฯ, นายอุฤทธิ์    ศรีหนองโคตร รองประธานฯ คนที่ 1, นายชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานฯ คนที่ 3, นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการ, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, และนางสุภารัตน์   มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภา มข. โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ แนะนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน รวมถึงนำเสนอกิจกรรมภาพรวมของคณะฯ และกล่าวถึงผลิดภัณฑ์ของสถานวิจัยแพทย์แผนไทย จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีข้อซักถามและได้กล่าวถึงการสนับสนุนด้านเครือข่ายด้านต่างๆ จากนั้นคณบดี ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นตะกร้ายาแผนไทยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้นำคณะกรรมการฯ เดินชมอาคารปรีดา แย้มเจริญวงศ์ ที่กำลังทำการบูรณะ เป็นลำดับสุดท้าย

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน และโครงการสานสัมพันธ์ (ผู้บริหารพบปะบุคลากร)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน และโครงการสานสัมพันธ์ (ผู้บริหารพบปะบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนางาน ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการของสายสนับสนุน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและพูดคุยปรึกษาหารือกับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทีมคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุข และคณาจารย์สถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านแพทย์แผนไทย การตรวจด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย และการดูแลผู้ป่วยจากสถานที่จริง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์สถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย นำเสนอและสาธิตวิธีการด้านแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 
 
 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางกรุณา  โสฬสจินดา

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ