ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริหารงานแบบลีน (Lean management)

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริหารงานแบบลีน (Leanmanagement) ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม และทีมงานมาเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านความคิด วิธีคิดอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการอบรมซ้อมอัคคีภัย

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมซ้อมอัคคีภัยขึ้น โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันเหตุ ลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยและใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 และบริเวณลานชมพู  อาคารเลื่อน สุริหาร

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นำโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

 

 

   ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการช่วยชีวิตคนขั้นพื้นฐาน และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเลื่อน สุริหาร

 

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา        เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

การถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และและบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

    

    

    

    

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์