ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมอย่างอบอุ่น
      โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ
รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม, ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ผอ.อณัชปกร สาระรัตน์ และ นายประสาท แสนไชย  ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมซึ่งเป็นที่ประทับใจอันได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ, การกล่าวคุณูปการของผู้เกษียณ, การฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณ, การมอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่ผู้เกษียณ รวมไปถึงการแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน ในตรีมงาน “เกษียณนี้ไปนอนนา” เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้เกษียณทั้ง 4 ท่านอีกด้วย

ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายอรรคพล ภูผาจิตต์" ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมกว่า 6,000 คน

“เพราะมีพ่อแม่เป็นแม่ค้า จึงมีต้นแบบของการสู้
เพราะมีลูกและภรรยา จึงอยากสำเร็จ
เพราะมีครูอาจารย์ จึงมีต้นแบบวิชาการ
เพราะมีหัวหน้า จึงมีโอกาสและแนวคิดต่อยอด
เพราะมีโรงพยาบาลคำม่วง จึงมีวันนี้”

อรรคพล ภูผาจิตต์ (2562)

     

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรรมคณะการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม จากนั้น รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมสภาคณบดีฯ พร้อมคณบดี/ผู้แทนคณบดี จากสำนัก/สาขาวิชา ต่างๆ ได้มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คนที่ 9 และประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ โดยได้มีการหารือประเด็นต่างๆ เช่น กรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การยกร่างวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ รวมไปถึงการจัดทำวารสารนานาชาติของสภาคณบดีฯ อันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป   

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในช่วงบ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย” ในโอกาสวันพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมแผนไทย ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อมร เปรมกมล, เภสัชกรคมสัน ธีรานุรักษ์, ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์, ผอ.ภุชพงศ์ โครบัญชา เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยมี นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานรุ่นที่ 21 เป็นผู้ดำเนินรายการฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการประเมินในโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

 

      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นั้น

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ผลการพิจารณาปรากฏว่า “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผ่านการคัดเลือกการร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561” โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน

สามารถดูรายละเอียดข่าวได้ที่ http://www.edpex.org/2019/07/edpex200-6.html 

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ   

 

ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ "รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ" โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 

โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งตามประกาศฯว่า ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ นั้น จึงได้ประกาศรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมธ. ประจำปี 2562 ดังนี้

  • สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี อมรศักดิ์ชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุทธยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขารับใช้สังคม  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

ไฟล์แนบประกาศฯ

ข่าวโดย : นายศรศกดิ์ อุระ, นางสาวศศิธร  โคตรสิงห์