ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

มข.จัด“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 65 เชิดชูเกียรติคนทำงาน

มื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อ    มหาวิทยาลัย ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์, ผศ.นิคม  ถนอมเสียง, รศ.ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ, ดร.ชัชชาย  แจ่มใส, รศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย, ผศ.ดร.นงลักษณ์  พะไกยะ และนายสิรภพ ฝอยทอง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Public Health, National Institute of Public Health ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Public Health, National Institute of Public Health ประเทศกัมพูชา โดยผู้เดินทางมาศึกษาดูงานประกอบด้วย Prof. Chhea Chhorvann ผู้อำนวยกการ National Institute of Public Health และคณบดี School of Public Health, Mr. Te Vannarath ผู้ประสานงานกลักสูตรระดับปริญญาเอก และ Ms. Long Sereyraksmey ผู้ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ. ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้พบปะนักศึกษานานาชาติทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จัดให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องพักนักศึกษา ห้องสมุด และศูนย์ DAMASAC

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี ไกยวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 083.30 – 16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารจิรวัฒน์กุล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านความคิด วิธีคิดอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุน จาก The Swedish Council for Higher Education

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุนให้ไปแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) จำนวน SEK 80000 หรือประมาณ 275,600 บาท จาก The Swedish Council for Higher Education ภายใต้โปรแกรม Linnaeus-Palme planning

มหาวิทยาลัย SLU เป็นมหาวิทยาลัย Top 400 ที่ถูกจัดอันดับโดย Times Higher Education Ranking, QS Rankings, STINT, the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, Leiden ranking CWTS, National Taiwan University Rankings, Shanghai Ranking Lists เป็นต้น

โดยทุนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการเรียนการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคต โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2565