คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษา ผู้ได้สิทธิ์ทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน จำนวน 40 คน (ในโครงการจ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษา มิ.ย. - ก.ค. 64)
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาภัยพิบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) เป็นกรณีพิเศษ (จำนวน 8 ทุน รวม 40,000 บาท)
ประกาศ : ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ลว. 30 มี.ค. 64)
ประกาศ : แนวปฏิบัติให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561)