ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน)ใหม่ 07 พฤศจิกายน 2560 14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 10
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่างๆ 19 กรกฎาคม 2560 18
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจำปี 2559-2560(UPDATE 28 มิ.ย. 60) 28 มิถุนายน 2560 71
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (ประกาศ 1880-2559) กรณีจ่ายตรงค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร 23 มิถุนายน 2560 40
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 23 มิถุนายน 2560 61
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (เอกสารหมายเลข 2) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560 63
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ประกาศ 1880-2560 กรณีจ่ายตรงค่าตอบแทนวิทยากรอย่างเดียว) 23 มิถุนายน 2560 46
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560 79
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 30 พฤษภาคม 2560 49
สรุปหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(หนังสือ ศธ 0514.11.1/พิเศษ ลว. 26 พ.ค. 2560 30 พฤษภาคม 2560 41
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560 47
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880-2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560 86
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 864-2560) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ 30 พฤษภาคม 2560 47
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 863-2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560 186
ประกาศค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 30 พฤษภาคม 2560 47
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (กรณีผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ เอกสารหมายเลข 2) 02 ธันวาคม 2559 112
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1) 02 ธันวาคม 2559 165
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 02 ธันวาคม 2559 104
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน 07 กรกฎาคม 2559 243
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางรายการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 28 มิถุนายน 2559 127
หลักเกณฑ์และอัตรตาค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 16 มิถุนายน 2559 124
แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจำปี 2559-2560 และแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2559 15 มิถุนายน 2559 1280
ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู) 04 พฤษภาคม 2559 206
ฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 04 พฤษภาคม 2559 229
ฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ/แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (OT) 04 พฤษภาคม 2559 215
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ (OT) 04 พฤษภาคม 2559 218
ฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (OT) 04 พฤษภาคม 2559 227
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 04 พฤษภาคม 2559 333
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 04 พฤษภาคม 2559 276
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคลมาปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 04 พฤษภาคม 2559 143
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ใบเสร็จสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด) 04 พฤษภาคม 2559 164
แนวทาง (Guideline) เพื่อประกอบการใช้แบบประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย 21 เมษายน 2559 121
แบบประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย 21 เมษายน 2559 107
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ 08 กุมภาพันธ์ 2559 269
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 มกราคม 2559 259
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบฟอร์ม 7223) 24 มกราคม 2559 2069
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบฟอร์ม 7131) 24 มกราคม 2559 304
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 03 พฤศจิกายน 2558 230
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยวิธีจ่ายตรงตามประกาศ ฉบับที่ 422/2558 17 กรกฎาคม 2558 419
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง บริจาคเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 ธันวาคม 2556 646
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการยืมทดรองจ่าย 27 มิถุนายน 2556 5528
แบบฟอร์มขอใช้บริการ ห้องเรียน/ห้องประชุม 30 พฤษภาคม 2556 3944
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (ในเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.01 30 พฤษภาคม 2556 4632
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (นอกเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.02 30 พฤษภาคม 2556 4192
แบบฟอร์มขอใช้บริการ/แจ้งซ่อม งานอาคารสถานที่ 30 พฤษภาคม 2556 4942
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 29 พฤษภาคม 2556 15340