Black Ribbon

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (ประกาศ 1880-2559) กรณีจ่ายตรงค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร 23 มิถุนายน 2560 3
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 23 มิถุนายน 2560 1
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (เอกสารหมายเลข 2) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560 1
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ประกาศ 1880-2560 กรณีจ่ายตรงค่าตอบแทนวิทยากรอย่างเดียว) 23 มิถุนายน 2560 1
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560 3
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 30 พฤษภาคม 2560 24
สรุปหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(หนังสือ ศธ 0514.11.1/พิเศษ ลว. 26 พ.ค. 2560 30 พฤษภาคม 2560 18
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560 19
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880-2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560 22
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 864-2560) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ 30 พฤษภาคม 2560 24
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 863-2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560 21
ประกาศค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 30 พฤษภาคม 2560 21
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (กรณีผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ เอกสารหมายเลข 2) 02 ธันวาคม 2559 80
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1) 02 ธันวาคม 2559 121
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 02 ธันวาคม 2559 65
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน 07 กรกฎาคม 2559 158
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางรายการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 28 มิถุนายน 2559 105
หลักเกณฑ์และอัตรตาค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 16 มิถุนายน 2559 97
แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบประเมินประจำปี 2559-2560 และแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2559 15 มิถุนายน 2559 871
ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู) 04 พฤษภาคม 2559 155
ฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 04 พฤษภาคม 2559 156
ฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ/แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (OT) 04 พฤษภาคม 2559 166
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ (OT) 04 พฤษภาคม 2559 161
ฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (OT) 04 พฤษภาคม 2559 180
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 04 พฤษภาคม 2559 265
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 04 พฤษภาคม 2559 171
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคลมาปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 04 พฤษภาคม 2559 117
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ใบเสร็จสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด) 04 พฤษภาคม 2559 133
แนวทาง (Guideline) เพื่อประกอบการใช้แบบประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย 21 เมษายน 2559 105
แบบประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย 21 เมษายน 2559 90
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ 08 กุมภาพันธ์ 2559 234
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 มกราคม 2559 219
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบฟอร์ม 7223) 24 มกราคม 2559 454
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบฟอร์ม 7131) 24 มกราคม 2559 244
แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 03 พฤศจิกายน 2558 193
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยวิธีจ่ายตรงตามประกาศ ฉบับที่ 422/2558 17 กรกฎาคม 2558 367
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง บริจาคเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 ธันวาคม 2556 622
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการยืมทดรองจ่าย 27 มิถุนายน 2556 4642
แบบฟอร์มขอใช้บริการ ห้องเรียน/ห้องประชุม 30 พฤษภาคม 2556 3925
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (ในเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.01 30 พฤษภาคม 2556 4606
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (นอกเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.02 30 พฤษภาคม 2556 4160
แบบฟอร์มขอใช้บริการ/แจ้งซ่อม งานอาคารสถานที่ 30 พฤษภาคม 2556 4906
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 29 พฤษภาคม 2556 15149