___________________________________________________________________________________________________

ค้นหา/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แสดง # 
ชื่อเรื่องวันที่สร้าง
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ 19 กุมภาพันธ์ 2561
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน)ใหม่ 7 พฤศจิกายน 2560
ไฟล์เอกสารนำเสนอ งานสัมนากรรมการพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่างๆ 19 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (ประกาศ 1880-2559) กรณีจ่ายตรงค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (เอกสารหมายเลข 2) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ประกาศ 1880-2560 กรณีจ่ายตรงค่าตอบแทนวิทยากรอย่างเดียว) 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1) (ประกาศ 863-2560) 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1 ตามประกาศ ฉ.ที่ 1880/2559) 02 ธันวาคม 2559
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก
   ยานพาหนะ (เอกสารหมายเลข 2 ตามประกาศ ฉ.ที่ 1880/2559)
02 ธันวาคม 2559
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน 07 กรกฎาคม 2559
* แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู) 04 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 04 พฤษภาคม 2559
* แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ/แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (OT) 04 พฤษภาคม 2559
* แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ (OT)
04 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (OT)
04 พฤษภาคม 2559
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 04 พฤษภาคม 2559
ใบสำคัญรับเงิน 04 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                           26 มกราคม 2559
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบฟอร์ม 7223) 24 มกราคม 2559
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบฟอร์ม 7131) 24 มกราคม 2559
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง บริจาคเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 ธันวาคม 2556
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการยืมทดรองจ่าย 27 มิถุนายน 2556
   
 
___________________________________________________________________________________________________

ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่องวันที่สร้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 127/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 30 พฤษภาคม 2560
สรุปหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(หนังสือ ศธ 0514.11.1/พิเศษ ลว. 26 พ.ค. 2560 30 พฤษภาคม 2560
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880-2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 864-2560) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 863-2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉ.1880/2559) 02 ธันวาคม 2559
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางรายการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 28 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์และอัตรตาค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 16 มิถุนายน 2559
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคลมาปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 04 พฤษภาคม 2559
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ใบเสร็จสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด) 04 พฤษภาคม 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยวิธีจ่ายตรงตามประกาศ ฉบับที่ 422/2558                                   17 กรกฎาคม 2558