หน่วยคลังและพ้สดุ งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์


เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค้นหาด่วน/ตามชื่อเรื่อง
แสดง # 

ชื่อเรื่องวันที่สร้าง
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ 04 เมษายน 2562
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุมัติจัดหาพัสดุ 13 กรกฎาคม 2561
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ 13 กรกฎาคม 2561
แบบฟอร์มใบเสนอราคา สำหรับร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน 13 กรกฎาคม 2561
แนวปฏิบัติด้านพัสดุ และแบบฟอร์มเบิกจ่ายการเงินพัสดุ 05 กรกฎาคม 2561
แบบฟอร์มขอรับเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1 ตามประกาศ 127/2561) 28 มีนาคม 2561
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (เอกสารหมายเลข 2 ตามประกาศ 127/2561) 28 มีนาคม 2561
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ 19 กุมภาพันธ์ 2561
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน)ใหม่ 7 พฤศจิกายน 2560
ไฟล์เอกสารนำเสนอ งานสัมนากรรมการพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่างๆ 19 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (ตามประกาศ 1880/2559) กรณีจ่ายตรงค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ตามประกาศ 1880/2560 กรณีจ่ายตรงค่าตอบแทนวิทยากรอย่างเดียว) 23 มิถุนายน 2560
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1 ตามประกาศ 1880/2559) 02 ธันวาคม 2559
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก
   ยานพาหนะ (เอกสารหมายเลข 2 ตามประกาศ 1880/2559)
02 ธันวาคม 2559
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงาน 07 กรกฎาคม 2559
* แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู) 04 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 04 พฤษภาคม 2559
* แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ (OT) 04 พฤษภาคม 2559
* แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ (OT)
04 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (OT)
04 พฤษภาคม 2559
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 04 พฤษภาคม 2559
ใบสำคัญรับเงิน 04 พฤษภาคม 2559
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบฟอร์ม 7223) 24 มกราคม 2559
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบฟอร์ม 7131) 24 มกราคม 2559
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง บริจาคเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 ธันวาคม 2556
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการยืมทดรองจ่าย 27 มิถุนายน 2556
 

ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่องวันที่สร้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มีนาคม 2561
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561) 9 มีนาคม 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 9 พฤศจิกายน 2560
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 30 พฤษภาคม 2560
สรุปหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ(หนังสือ ศธ 0514.11.1/พิเศษ ลว. 26 พ.ค. 2560) 30 พฤษภาคม 2560
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 864/2560) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 863/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศ 1880/2559) 02 ธันวาคม 2559
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางรายการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 28 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์และอัตรตาค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 16 มิถุนายน 2559
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคลมาปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 04 พฤษภาคม 2559
แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี (ใบเสร็จสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด) 04 พฤษภาคม 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยวิธีจ่ายตรงตามประกาศ ฉบับที่ 422/2558                                   17 กรกฎาคม 2558