ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries


ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุม 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ภายใต้ธีม “Meeting the Sustainable Development Goals through Improved Nutrition, Health Equity, and Climate Change Adaptation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 โดยเจ้าภาพจัดการประชุมคือ Faculty of Public Health, University of Health Sciences, Lao PDR ณ โรงแรมพูลแมน เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
โดยวันที่ 27 มิถุนายน ได้มีการการประชุมผู้บริหารเครือข่าย GMS Deans Meeting
การประชุมนี้มีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนบน
การรวมพลังของพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
 
การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยเท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การพัฒนาโภชนาการที่ดี ความเสมอภาคทางสุขภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมที่มีความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีขึ้นในระยะยาว
 
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์


 

Prof. Florian J. Schweigert ผู้บริหาร Potsdam University เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2567  Prof. Florian J. Schweigert ผู้บริหาร Potsdam University ประเทศเยอรมัน เดินทางมาเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการ การพัฒนาชุดตรวจซิงค์ในอาหาร และมีแผนการสนับสนุน Innovation Hub ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยของบประมาณสนับสนุนจาก The Gates Foundation เพื่อจัดตั้ง Nutrition Innovation Center ทั้งนี้ Prof. Florian J. Schweigert ยังได้ลงพื้นที่ชมวิสาหกิจชุมชน การเลี้ยงจิ้งหรีด ที่อำเภอน้ำพอง และการซื้อขายแมลงในตลาดสดของเมืองขอนแก่นอีกด้วย

ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าวโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร 

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี รับรางวัล "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2567 "ประเภทวิชาการ" เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Wongsa Lao #นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ2567
 
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45ปี

45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.09 น. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.) เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
อีกทั้ง ยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการปรับปรุงห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข และห้อง Smart classroom คณะทันตแพทยศาสตร์ อีกด้วย
 
ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ
 
     
 
 
 

 
 
 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี"
โดยพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ รับบิณฑบาต ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลสิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ
 

 
 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยือนประเทศญี่ปุ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และการต่างประเทศ และประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ รวมถึงเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยือน National Institute of Health and Nutrition ณ เมืองโอซากะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

หมวดหมู่รอง