ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 517405 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำรายวิชา 517405 จิตวิทยาอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขา เอกคู่ฯ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิไลพึ่งผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพก่อนออกไปทำงานในวิชาชีพสายงานต่างๆ ในอนาคต และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ทักษะด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข้อมูลโดย : พรพิมล คะโยธา, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 นำนักศึกษาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

การฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในวันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของรายวิชา เพื่อนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชน โครงการและการถอดบทเรียน โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ประธานคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 “การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถีจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นประธานฝ่ายชุมชน นำผู้นำชุมชน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โดยได้แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และคณาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วม โดยในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหานำไปสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการต่อไป

ภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และคณะ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเชิญวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 และข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อออกไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้แง่คิดในการออกไปรับใช้สังคม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และมีโอกาสได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและการแสดงในงาน International Student Day 2017 

กิจกรรมตลอดสัปดาห์เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy เช่น การเรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และแพทย์แผนไทย กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักหอสมุด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy มีความร่วมมือทางวิชาการกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร มาโดยตลอด กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ได้จัดขึ้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 โดยมีนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้น นักศึกษาของคณะสาธรณสุขศาสตร์ ก็ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม คณะนักศึกษาเวียดนามที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนาน ของทั้งสองสถาบัน

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์