ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2022”

 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) Occupational  Health and Safety Management System เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ร่วมกับ นักศึกษา ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 129 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน ให้ทันสมัย ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) 

โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับบลิวยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิสจำกัด  รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.พจน์ ภาคภูมิ,                          อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ, และอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก       ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เมียนมา กัมพูชา จีน ลาว อินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกาและไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 129 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ จากบริษัท วิสบิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

 

  

  

 

ภาพ / ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

โครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Introduction to Machine learning for data analysis”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Introduction to Machine learning for data analysis” โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แบบ Online ซึ่งจัดให้กับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร (ทุกชั้นปี) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยมี รศ.ดร. เชษฐา งามจรัส เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส

อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามมาตรฐาน U.S EPA Method 1 – 5 และการฝึกภาคปฏิบัติในการคำนวนหาปริมาณฝุ่นละอองในปล่องระบาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 512 307 Air noise and vibration measurement ในหัวข้อ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามมาตรฐาน U.S Method 1 – 5 และการฝึกภาคปฏิบัติในการคำนวนหาปริมาณฝุ่นละอองในปล่องระบาย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญธิตา มนัส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ, นายคมสรรค์ ศรีปฐมชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบ จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว  

  

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร