ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จัดโครงการ “ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย” ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นโครงการที่ ส.อ.ป.  สัญจรไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษา ไปจนถึงเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็น              นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรจากทาง ส.อ.ป. นำโดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกสมาคม ส.อ.ป. พร้อมกับบุคลกรทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการชั้นนำอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณวรากร เดชะ ผู้จัดการฝ่าย SHE management และ คุณยุทธภูมิศักดิ์ บุญธิมา ผู้จัดการส่วน SHE management ให้ความรู้กับนักศึกษาในการเตรียมสหกิจศึกษาอย่างไรให้ปัง! อีกทั้งถ่ายทอดถึงคุณสมบัติที่ จป.ยุค next normal ต้องมี ต้องเป็น ให้แบบไม่มีกั๊ก!!

 

ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน ได้รับ Big surprise!! จากทีมวิทยากร          โดยการเชิญศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. (พี่บอย วสันต์ PH27 พี่หนึ่ง ศิริชัย PH29 พี่ชาร์ป ชาติชาตรี PH31         และพี่อาร์ม พงษ์บัญชา PH31) ที่ปัจจุบันทำงานในหน่วยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กำลังใจรุ่นน้องในการเรียนและการก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน บรรยากาศในงานตลอดเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม         ล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหวังดีที่รุ่นพี่เต็มใจมอบให้รุ่นน้อง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าเวลาของโครงการมีจำกัดและหวัง  เป็นอย่างยิ่งว่าทาง ส.อ.ป. จะมีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อเตรียม จป.น้อย เข้าสู่โลกของการทำงานได้เต็ม    ศักยภาพและภาคภูมิ

 

 

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

กิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ดประสบการณ์โดน 2022

    คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ดประสบการณ์โดน 2022 ในวันศุกร์         ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -18.00 น. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานของนักศึกษา

สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอก

อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในครั้งนี้มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

ประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงานได้คัดเลือกผ่านคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย และนักศึกษาร่วมโหวต กิจกรรมจัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบออนไซต์ ณ ห้อง

ตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจัดนิทรรศการโปสเตอร์ บริเวณลานกาสะลอง และกิจกรรม

การนำเสนอผลงานแบบช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วม

งานได้ สามารถรับชมและรับฟังผลงานของนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพเป็นประธานในพิธีเปิดของโครงการฯ

และคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ข่าวโดย  :  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2022”

 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) Occupational  Health and Safety Management System เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ร่วมกับ นักศึกษา ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 129 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน ให้ทันสมัย ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) 

โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับบลิวยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิสจำกัด  รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.พจน์ ภาคภูมิ,                          อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ, และอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก       ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เมียนมา กัมพูชา จีน ลาว อินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกาและไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 129 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ จากบริษัท วิสบิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

 

  

  

 

ภาพ / ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู