ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารนสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดี กับ  'ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง' เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารนสุขศาสตร์" โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษา และในโครงการดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  กรุงเทพฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หัวข้อ “เขียน Resume ให้ปัง...จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน”,”การเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ”  และ วิทยาการจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานเป็นภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการอบรมการบำบัดโรคเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและกู้ชีพ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา PH 510 001 การบำบัดโรค และการใช้ยาเบื้องต้น ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการอบรมการบำบัดโรคเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกู้ชีพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย พิมพ์สวัสดิ์, นางสาวปัทมา เกิดเกตุ, นายชาญณรงค์ ประสานกก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดในวันที่ 17 และ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

Seminar Duo ปี 4/2566 Phase 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2, 9 และ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ดังนี้         

 1.ความร้อนจากการทำงาน (Heatstroke)

Link Video : https://kku.world/l2za3

 

 

2.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขยะในทะเล

Link Video : https://kku.world/vs90n

       

 

3.KYT

Link Video : https://kku.world/19c17

 

 

4.การดับเพลิงขั้นต้น

Link Video : https://kku.world/28c68

 

 

 

5.office syndrome

Link Video : https://kku.world/ww8e4

 

 

6.ฝุ่น PM 2.5

Link Video : https://kku.world/4ubjq

 

 

 

 7.แยกขยะถูกวิธี ถูกสี สังคมสดใส

Link Video : https://kku.world/ui9rp

 

 

          และในครานี้ นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ร่วมเสวนาในหัวข้อ ดังนี้

          1.Carbon Credit คืออะไร / Carbon Credit กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / โครงการเกี่ยวข้องกับ Carbon Credit

Link Video : https://kku.world/ivetf

           2.การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในกรณีหมดสติ และอุบัติเหตุ

Link Video : https://kku.world/tku44

 

 

          โดยการเสวนาครานี้อยู่ในรายวิชา 517492 Seminar in Occupation Heat and Safety มีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO ในขณะที่เสวนาของแต่ละหัวข้อ จัดขึ้น ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา ลานกาสะลอง ลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ได้แก่

          1.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล

          2.หลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล

          3.หลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ 

          4.หลักสูตรความปลอดภัยการทำงานที่สูง

          ร่วมจัดอบรมกับ ครูเสือ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จากบริษัท ครูเสือสอนปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจ จำกัด และบริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) และวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

          สมกับการรอคอยอย่างยิ่งใหญ่ ที่อัดแน่นด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่จัดเต็ม โดยได้รับเกียรติจาก ครูเสือ และทีมครูฝึกมากกว่า 30 คน มาจากบริษัทชั้นนำที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และฝึกเทคนิคให้นักศึกษา จากภาคทฤษฎีสู่ปฏิบัติได้จริง เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา

Seminar Duo ปี 4/2566

เริ่มฤดูกาลแห่งการเสวนาวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ     

          1.Single use plastic เป็นมากกว่าคำว่า “ใช้แล้วทิ้ง”

          2.โรคจากการประกอบอาชีพ

          3.Green Business เทรนด์ ธุรกิจใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ภูฝอยลม โดยการเสวนานี้อยู่ในรายวิชา 517 492 Seminar in Env., Occupation Health and Safety ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้ จะมีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO ในขณะที่เสวนาของแต่ละหัวข้อ เนื้อหาเต็มเปี่ยมและการเสวนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย

Link video 1.Single use plastic เป็นมากกว่าคำว่า “ใช้แล้วทิ้ง”
 
Link video 2.โรคจากการประกอบอาชีพ
 
Link video 3.Green Business เทรนด์ ธุรกิจใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

  

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร