ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและถ่ายทอดงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา นำโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดงานคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ชุดประจำปี 2566 และ ชุดใหม่ปี 2567 เข้าร่วม

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ อันได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์, การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอขออนุมัติโครงการ, การตรวจสอบเอกสารบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้อง และรายการที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย” และการส่งมอบงานระหว่างสโมสรนักศึกษา กรรมการชุดปีการศึกษา 2566 และกรรมการชุดใหม่ ปีการศึกษา 2567

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมมนางานที่ยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพกรรมการสโมสรนักศึกษา (Organization Development)” และหัวข้อ “ประสบการณ์ผู้นำกิจกรรมจากอดีต ปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต” ต่อด้วย กิจกรรม Soft Skill การฝึกทักษะเด็กรุ่นใหม่ในยุค “ศตวรรษที่ 21” และการอภิปรายถอดบทเรียนจากการทำ OD กิจกรรมกลุ่ม โดยรับเชิญวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2539 คุณชุมพล ธารสวิง นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2540 ดร.เทพพร เจริญรอย กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2540 คุณนัฐพงศ์ อนุนัย นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2549 คุณถาวร ศรีถาวร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 เป็นต้นมา นำโดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งดำเนินการจัดโครงการในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite ณ ห้องตักศิลา และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯผ่านออนไลน์ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมด้วย

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับเชิญ คุณพิเชษฐ์ ดาผา (ศิษย์เก่าคณะฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อYour Destination (การวางเป้าหมายชีวิต)” และ คุณนิลยา ทุมพร (ศิษย์เก่าคณะฯ) ตำแหน่ง Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซีพีเเอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมความปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จได้จริง”

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านชีวิตการทำงาน การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่การรับใช้สังคมในชีวิตการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Show & Share 2024 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Show & Share 2024 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องตักศิลา และลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์นิทรรศการ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน

การจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงผู้สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

Seminar วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ปี 2567

การเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องภูพานคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้มีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาเต็มเปี่ยมและการเสวนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

          1. มลพิษทางอากาศสู่การร่าง พรบ.

          2. ความปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร

          3. การละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการ Labor right infringement in workplace

ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ 

          4. เจาะลึกมุมมองการขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          5. เจาะลึกรถยนต์ไฟฟ้ารักษ์โลกหรือแค่กระแส

          6. LET'S CREAT OUR SAFETY CULTURE รู้ก่อน ปลอดภัยก่อน

          7. ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยุค INDUSTRY 4.0

และในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ 

          8. เริ่มต้นด้วยเรา : การบริหารขยะพลาสติก

          9. การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในงานก่อสร้าง

        10. GREEN WASHING กลยุทธ์ตบตาผู้บริโภค การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดโลกร้อนได้จริงหรือ?

 

ภาพโปสเตอร์งานเสวนาวิชาการ
   
   
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Electromagnetic Field Measurement” และ “Human Vibration”

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2567 หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Electromagnetic Field Measurement” และ “Human Vibration” วิทยากร คือ คุณวัชรพงษ์ เจริญถนอม ตำแหน่ง Technical Director จาก Innovative Instrument Company ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษาปริญญาโทสาขาอาชีวอนามับและความปลอดภัย (M.Sc. Occ) และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Duo, Envi.) กว่า 100 คน การบรรยายและปฏิบัติจริงนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

สำหรับการศึกษา การวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมีทั้งการเรียนรู้ทางทฤษฎี เนื้อหา การสาธิต ฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์ อีกทั้งยังมีการ ถาม-ตอบ ตลอดงานและแจกของรางวัลอีกมากมาย

ทั้งนี้ หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โอกาสนี้

https://web.facebook.com/MscOccPHKKU/
ที่มา: Facebook: ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น


 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2566

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ ห้องตักศิลา และลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมของการจัดอบรมประกอบไปด้วย การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขึ้นพื้นฐาน, ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

โดยได้รับเชิญทีมวิทยากรจาก บริษัทครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย คุณพนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และทีมวิทยากรมืออาชีพ นี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาใด้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์จริง เกิดประสบการณ์และเกิดความเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์เฉพาะทางด้านต่างๆ และการปฏิบัติการด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์ อุระ