ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ขอเรียนเชิญ ร่วมการเสวนาวิชาการ ในวิชา 512 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2564

ร่วมการเสวนาวิชาการ ในวิชา 512 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในรายวิชาฯ นักศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนำเสนอปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันของประเทศไทยและของโลก การวิพากษ์ บทความวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การสัมมนาในหัวข้อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาโดยการเขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน และการอภิปราย โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อที่สนใจและมีความสำคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู

ทุกวันพฤหัสบดี 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตค 2564 เป็นต้นไป เวลา 13.00-15.00 น.

 

Join Zoom Meeting

 

https://kku.world/0wn79

 

Meeting ID: 968 7639 5856

 

Passcode: 614740

 

   

 

ภาพ/ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 12.30-16.30 น.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และบุคลากรงานวิชาการ  ในวันดังกล่าวคณะได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. บรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์” โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

2. แนะนำห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ห้องสมุด หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

รับมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Mini Production House)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-10.30 น.  อาจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยนางศุภานัน พรมขอนยาง เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์การผลิตสื่อการเรียนการสอน (Mini Production house) ตามที่ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตบทเรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบอุปกรณ์ ณ ห้อง Learning Center ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

   

 ภาพ ข่าวโดย  :  นางศุภานัน พรมขอนยาง / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

พิธีมอบกิตติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ  ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ที่ได้ปฏิบัติงานด้านโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ในปีการศึกษา 2563  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับกิตติบัตร จำนวน 50 คน  ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้มอบกิตติบัตรให้กับนักศึกษา

          ต่อจากนั้น  มีพิธีมอบทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 66 คน  

          โดย อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของแหล่งทุนการศึกษา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากคณะฯ และเงินจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งจากสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ ระดมเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ในภาคปลาย  สามารถจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่น-

ห้าพันบาทถ้วน)   ทั้งนี้ มุ่งเน้น นักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องเป็นผู้มีความเสียสละ ร่วมกิจกรรมของทางคณะ  มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเป็นสำคัญ

          ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   ผศ.นิคม  ถนอมเสียง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ  นายบุญรอด  ทันจันทึก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13) และนางสาวบังอร  เจริญทิพย์ปัญญา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9) และกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. คว้ารางวัลในกิจกรรม WASTE TO U WASTE TO ENERGY ครั้งที่ 2 ในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักสื่อสารการจัดการขยะ U-Zero waste creator contest กิจกรรมจัดระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ WASTE TO ENERGY WASTE TO UNIVERSITY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด สำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ ปี 2” Clean energy for life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีนักศึกษาคณะฯ ชั้นที่ 1-3 เข้าร่วม 3 ทีม และได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทุนการศึกษา 20,000 บาท

ทีม วีนสา’สุข   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 11 คน

หัวหน้าทีม   นายชิษณุพงศ์   มาสุ่ม  รหัส  613110032-1  วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน :  THE GARBAGE

แนวคิด : ขยะในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน หากคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ขยะในมือของคุณก็จะอาจไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

 https://drive.google.com/file/d/1TIRlEMHcGhs4de0wt_k0TiagJSoVbgsa/view?usp=drivesdk

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม PUBLIC SAVE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 19 คน

หัวหน้าทีม  นายศุภกร  สรรพโส      รหัส  623110004-7 วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ศิลปะอีสาน ร่วมขับขาน ขยะเป็นศูนย์

แนวคิด : มาจากคำกล่าวที่ว่า “ขุมปัญญาคู่เมืองอีสาน ปณิธานอุทิศเพื่อสังคม” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป้าหมายหลัก คือ ชาวบ้านหรือชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำสรภัญญะอีสาน พร้อมทั้งทำนองเพลงที่มาในรูปแบบอีสาน ผสมผสานเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการ “1A3R” คือ กลยุทธ์ในการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เริ่มต้นที่จะมีขยะเกิดขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การ งด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://youtu.be/KGGmCELi6_o

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม เดอะแมส(ก์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้นปีที่ 1 (11 คน)  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 คน)

-          สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 13 คน

หัวหน้าทีม  นายธีรวัช  ภูแซมศรี    รหัส 633110175-1  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน : ลดโรค ลดภาระโลก

แนวคิด : จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้า ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแนวคิด 3R คือ

การงด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://drive.google.com/file/d/1tDsUqA3ZKKGu4daTGp_EPuUjugf8LtlE/view?usp=drivesdk

                                                ----------------------------------

 อาจารย์ที่ปรึกษา      1) อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

                              2) อาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์   กรรมการพัฒนานักศึกษา

ประสานงานนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม    นางพรพิมล  คะโยธา   หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรม

 ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา

 

โครงการอบรม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ วิทยากร-ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับเบิ้ลยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น อาจารย์จากสาขาวิชาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้เพิ่มทักษะ ความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และมีการ workshop ของนักศึกษา ในช่วงท้ายได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย