ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

      คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วม "งานแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม ในการนี้ขอขอบพระคุณคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นอย่างสูง และการเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

     ในงานดังกล่าว มีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพบรรยากาศ ในการเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

รายงานข่าวโดย : น.ศ. หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์), BENJAWAN ROUDREAW

 

สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม สนสท. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวม 4 คน เข้าร่วมประชุมสมาพันนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชุดใหม่ ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 16 มหาวิทยาลัยได้รู้จักเพื่อนใหม่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของ 16 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ในปลายเดือนมกราคม 2562

ภาพประกอบข่าว

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์ / ภาพข่าว : สนสท.

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาล   มิตรผลภูเวียง) / บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มอนเดลิซ (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้โดยมี อาจารย์ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา”ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา” ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่ 25- 28 พ.ค. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดจันทรบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

       ตลอดจนในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา นำพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป อีกทั้งยังเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทรบุรี

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

      นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ เมือง Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้การให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการของรัฐ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สถานดูแลเด็ก โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำดื่ม ระบบกำจัดขยะ และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ Fukushima Medical University ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561
      โดยมี Professor Hayashi Masayuki และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาการที่ทันสมัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการศึกษาภาษา สังคม วัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล Best Oral presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "OSHE Next Move ก้าวต่อไปของ OSHE" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับนักวิชาการรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศ

การประชุมครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานประชุมและนักศึกษานำเสนอผลงานโดยรูปแบบ Oral presentation โดยในการนำเสนอครั้งนี้ มีผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาจากหลักสูตรฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (Best Oral Present – Third place)  ได้แก่ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา และ นางสาวพิรวรรณ ไชยวงค์ ซึ่งเป็นเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาพและข่าว: ว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/1735793486503533