ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 79 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ได้พบปะและชี้แจงแนวทาง ขอบเขตการฝึกปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2566 เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

 

Seminar อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ปี 2566

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน ได้สัมมนาวิชาการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. และในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

1.มหันตภัยร้ายในทะเล (Micro Plastics In Rayong)

https://kku.world/e2o5a

2.น้ำมันรั่วซ้ำซากหายนะทะเลไทย

https://kku.world/ncyyj

3.Climate Emergency (1.5 องศาที่โลกเปลี่ยน)

https://kku.world/r9dvt

4.Fast Fashion เมื่อแฟชั่นสุดปังกำลังจะพังโลก

https://kku.world/u5t6n

 

ดังแนบ Link Video สัมมนาในแต่ละหัวข้อ

 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  1. พิธีกรที่สุดเลิศ คือ นางสาวชุติมณฑน์ รักตรง
  2. ผู้นำเสนอที่ดีและปัง คือ กลุ่มหัวข้อ Fast Fashion เมื่อแฟชั่นสุดปังกำลังจะพังโลก
  3. Poster สวย น่ารัก มีลูกเล่น คือ กลุ่มหัวข้อ น้ำมันรั่วซ้ำซากหายนะทะเลไทย
  4. วิทยากรคุณภาพ คือ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เครือบุตร

ผู้มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ นางสาวชนิกานต์ ขอดเมชัย

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

กิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน 2023

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -17.30 น. ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 32 ผลงาน ได้คัดเลือกผ่านคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาร่วมโหวต กิจกรรมจัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation จำนวนทั้งสิ้น 32 ผลงาน ณ บริเวณลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ สามารถรับชมและรับฟังผลงานของนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่  1-4 คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดของโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

รายงานข่าวโดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการอบรม ISO 45001:2018

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม, วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาหลักสูตรสม. (การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 คน อบรม ISO 45001 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ (บริษัท เอสดับบลิวยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด) มาบรรยายให้ความรู้อย่างดีเยี่ยม

          โดยโครงการอบรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรรณ สกุลคู /อาจารย์ ดร.ศักดา สีโสภณ /คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

โครงการอบรม ISO 50001 / ISO 14001

เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม, วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรสม.(การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 คน อบรม ISO 50001 / ISO 14001 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดด้านพลังงาน ISO 50001 ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ (บริษัท วิสบิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรรณ สกุลคู /อาจารย์ ดร.ศักดา สีโสภณ /คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดดภัย /คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมด้านพลังงาน ISO 50001/ISO14001 /และบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

โครงการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เป็นผู้มอบเสื้อ เพื่อให้นักศึกษารำลึกเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ณ ห้องภูพานคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น