ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นำนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference ณ ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่  9-13  พฤศจิกายน  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตรฯ  และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย  นำนักศึกษา  รุ่นที่ 15 นายพีรพล ไชยชาติ , นางสาวอัจฉรา  นาเมือง ,  นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม , นายคธาวุฒิ สุระมรรคา  นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง และ นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference  ณ Conventional Center , Ho Chi Minh City, Vietnam. นักศึกษาทุกคนตื่นเต้นกันมากกับประสบการณ์ครั้งแรก กับ Oral Presentation เก่งมากคะ

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง