ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

      รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในเมียนมา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Sule Shangri-La กรุงย่างกุ้ง และวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Thar เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand - AMUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM)

      การเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดตลาดหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในเมียนมาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ขวัญหทัย/ข่าว

 

ชื่นชม นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561"

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา, นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา และ นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสได้รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561" ในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

       ทั้งนี้โดยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรฯ รวมทั้งอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่าน      


ข่าวจาก :
Facebook ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการอบรมสัมมนา น.ศ. ชั้นปีที่ 3-4 หัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร”

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ   ภูชาดา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เป็นการจัดให้กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาเอกคู่ฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคของ Thailand 4.0 ได้ และสามารถประยุกต์งานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบการที่มีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนได้

 

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

ชื่นชม น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ โอกาสที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง" ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ได้แก่ ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม : น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ณ บริษัท CPF จำกัด (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป

      ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง และการเฝ้าระวังคุณภาพมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ณ สำนักงานเขตราชเทวี สี่แยกพญาไท อนุสาวรีย์ชัย ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านการกำจัดขยะชุมชนของ กทม.: โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม

      และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ ศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการในครั้งนี้โดยมี รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์ และ รศ.ดร. ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

 
 

ข่าวโดย : นางสาวศศินา บุตรนคร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Academic Overview ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Academic Overview ให้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 คน ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวด้วย

กิจกรรมในวันดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์แอนโทนี่ คัสเธอร์ อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการสาธารณสุขในประเทศไทย วิชาสาธารณสุขชุมชน และวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะนักศึกษาได้เดินชมสถานที่ต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องสมุด ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเริ่มเรียนวันแรกคือวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์