ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมต้อนรับ

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ