ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา และโดยมีบุคลากรจากงานวิชาการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ศรศักดิ์ อุระ