ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries


ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุม 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ภายใต้ธีม “Meeting the Sustainable Development Goals through Improved Nutrition, Health Equity, and Climate Change Adaptation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 โดยเจ้าภาพจัดการประชุมคือ Faculty of Public Health, University of Health Sciences, Lao PDR ณ โรงแรมพูลแมน เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
โดยวันที่ 27 มิถุนายน ได้มีการการประชุมผู้บริหารเครือข่าย GMS Deans Meeting
การประชุมนี้มีเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนบน
การรวมพลังของพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
 
การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยเท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การพัฒนาโภชนาการที่ดี ความเสมอภาคทางสุขภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมที่มีความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีขึ้นในระยะยาว
 
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์