ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณบดีและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ“Moving towards the ASEAN community” จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ H7N9 และการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้อยู่หมัด และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในงาน “มหกรรมวิชาการสุขภาพ : Moving towards the ASEAN community” ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้นำเสนอผลงานวิชาการ ที่มีความโดเด่นและได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

c

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมอภิปรายกลุ่ม ประเด็น “ความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับการสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่” ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ