ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร. รัฐพล ไกลกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ,               น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองฯ และ นางยุวดี เพชระ หน่วยห้องสมุด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” โดยครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมวันแรกเป็นพิธีเปิด ประธาน โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาฐกถาพิเศษ และการแบงกลุ่มเปลี่ยนเรียนรู้  และวันที่สองเป็นกิจกรรมการนำเสนอ และเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่น่าประทับใจ

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมกับทีมบริหาร ได้จัดประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ,และมี ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รองเลขาธิการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

ซึ่งได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับ

- การเตรียมการรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การรองรับงานวิจัย

- การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพโรคไต ผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ

- ประเด็นอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถานที่ ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย 3 ท่าน

1. Professor Darren Gray Deputy Director National Centre for Epidemiology and Population Health & Head, Department of Global Health, College of Health & Medicine

2.  Dr. Matthew Kelly Senior Research Fellow, Convenor Master of Public Health,

Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health

3. Dr. Kinley WANGDI NHMRC Emerging Leadership Fellow, Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

เข้าพบเพื่อหารือด้านการวิจัย กับ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ, อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และ อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม ณ ห้องรับรอง 3

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

The 8th AHLA International Conference

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ได้เข้าร่วม The 8th AHLA International Conference ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565  ณ เมือง Changhua ประเทศไต้หวัน        นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการในการบรรยายในหัวข้อ ASEAN AHLA and Health Literacy Strategies และได้เชิญชวนสมาชิก AHLA เข้าร่วมการประชุม The 9th AHLA International Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ 2566 ที่ประเทศไทย

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  ผุสดี  ไกยวงษ์   /  เอกฤทธิ์  ปทุมพร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล IUTOX Senior Fellowship จากเวทีนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล“IUTOX Senior Fellowship Award”  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 16th International Congress of Toxicology (ICTXVI 2022 congress)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 September 2022 เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ มีผู้นำเสนอผลงานวิขาการทางพิษวิทยา และการโชว์นิทรรศการวิชาการและผู้สนับสนุนมากกว่า 70 Exhibitors and sponsors โดยเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คือ The Dutch Society of Toxicology ร่วมกับ The International Union of Toxicology (IUTOX) and The European Society of Toxicology (EUROTOX) ใน หัวข้อ : Uniting in Toxicology โดยรางวัล IUTOX Senior Fellowship คัดเลือกนักพิษวิทยาจากทั่วโลกเพียง 1 รางวัล จากเกณฑ์ของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นด้านพิษวิทยามาอย่างต่อเนื่องและสั่งสมผลงานวิจัยมีมามากกว่า 10 ปี และ IUTOX วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยโดยเฉพาะประเทศซึ่งต้องการการพัฒนางานด้านพิษวิทยาและการสัมผัสสารเคมีอันตราย สำหรับเงินรางวัลสนับสนุนจาก IUTOX ซึ่งประกอบจากสมาคมด้านพิษวิทยากว่า 60 สมาคม ทั่วโลก 1,395 USD และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานICT2022 Congress โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Assessment of exposure to benzene among gasoline station workers by using the applied risk matrix of OHSAS, inhaled benzene concentrations and the biomarker of exposure” งานประชุมนี้จะจัดขึ้นทุก 3 ปี ครั้ง ครั้งต่อไป ICT 2025 Congress จัดประชุม ณ เมือง ปักกิ่ง ประเทศจีน

นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2022 ทางสมาคม MEDICHEM (The Occupational Health of chemicals in the Industry) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ไปบรรยาย (Keynote speaker) เรื่อง “Occupational health risk assessment and risk factors related to health and industrial hygiene monitoring data on chemicals exposure of industrial workers” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “MEDICHEM Congress 2022” ที่จัดขึ้น ณ เมือง Dresden ประเทศเยอรมนี ก่อนเดินทางไปรับรางวัลที่ ICT 2022 Congress

 

 

ข่าว / ขวัญหทัย- ผุสดี     ภาพ / เอกฤทธิ์

The 12th International Conference on Public Health among GMS Countries 2022 Improving Equity and Intersectoral Collaboration to Combat Life Threatening Diseases, Health and Environmental Problems

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันเครือข่าย GMS Public Health Academic Network จัดการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 12 The 12th International Conference on Public Health among GMS Countries 2022 Improving Equity and Intersectoral Collaboration to Combat Life Threatening Diseases, Health and Environmental Problems ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 รูปแบบการจัดประชุม Onsite และ Online และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ปี 2565 (The 1st Health Promoting University Network Conference: Health Promoting University for Sustainable Development by the Thai University Network-Health Promotion Network (TUN-HPH).) วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก องค์ปาฐก 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Nasir Hassan จาก WHO Regional Office for South-East Asia (WHO-SEARO) และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network - Health Promotion Sub-Network (AUN-HPN) ผู้อำนวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มากประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแชร์ประสบการณ์ในประเด็นด้านสุขภาพและร่วมเป็นผู้เสนอแนะให้กับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีหน่วยงานผู้ร่วมจัดกว่า 12 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. คณะสาธารณสุุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 12. สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานเครือข่ายจากต่างประเทศ ประกอบด้วย

 1. Faculty of Public Health, University of Health Science, Lao PDR
 2. Hanoi University of Public Health, Vietnam
 3. Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam
 4. National Institute of Public Health and School of Public Health, Cambodia
 5. University of Public Health, Myanmar

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน และมีการนำเสนอทั้ง Oral และ Poster กว่า 200 เรื่อง ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไทยในการร่วมมือในการจัดเวทีทางวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการวิจัยจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน เนปาล มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ โซมาเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปิดลงอย่างประทับใจ มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation ทั้ง On-Site และ Online มหาวิทยาลัยขอนอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณสถาบันผู้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ และประกาศการจัดประชุมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13) ซึ่งเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งต่อไปคือ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม

 

 

ข่าว / ขวัญหทัย- ผุสดี

ภาพ / เอกฤทธิ์