ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คุณพร้อมหรือยัง....กับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นทุกวัน? ถอดบทเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร ในงาน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “คุณพร้อมหรือยัง....กับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นทุกวัน? ถอดบทเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากทางศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดการประชุมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 23 และ 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศและฝุ่น PM 2.5 ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสปป.ลาว” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ร่วมเข้าประชุมประมาณ 350 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาต่อยอดงานประจำเป็นงานวิจัยสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  โดยการนำงานประจำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นการวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา และคณะ

โดยในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนในการอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดในการนำไปขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม DAMASAC อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ


 

โครงการ"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้รับบริการวิชาการแก่ชุมชน"

ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิเคราะห์โจทย์วิจัย  แหล่งทุน และเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์ การกรอกแบบฟอร์มแหล่งทุนต่างๆ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ

ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ


 

 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการแถลงข่าวความสำเร็จในการก้าวเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะห์และการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มารักษาผู้ป่วย

รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิก Cochrane Thailand ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวความสำเร็จในการก้าวเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะห์และการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มารักษาผู้ป่วย รวมถึงการสร้างนักวิจัยในไทยและต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รายละเอียดข่าว: https://th.kku.ac.th/178587/)

ข่าว : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 


 

"สุดเจ๋ง!! สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) ประเทศไทย เข้าแนะนำตัวกับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) หรือ APOSHO ในฐานะสมาชิกน้องใหม่แล้ว"

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) เข้าร่วมงาน Annual General Meeting & Conference APOSHO ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) พร้อมด้วยคุณกฤษฎา ชัยกุล (อุปนายกบริหารสมาคมฯ) และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ และประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข.) เพื่อแนะนำ OHSWA ต่อ APOSHO ในฐานะองค์กรสมาชิกใหม่ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก (full member) ของ APOSHO ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
APOSHO เป็นองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะมีการจัดประชุมประจำทุกปีในประเทศสมาชิก เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
 
 
 
---------------
ข่าวโดย: อาจารย์ ดร.วรวรรณ ภูชาดา
เนื้อหาและภาพโดย: สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA)
 
 

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล MEDICHEM Award จาก ICOH Occupational Health in Chemical Industry

ระหว่าง 4-6 กันยายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร MEDICHEM (The International Scientific Association for Occupational and Environmental Health in the Chemical Sector) โดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัล “MEDICHEM Award” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 th Anniversary of MEDICHEM และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The MEDICHEM 51 st International conference – Sustainability: Practical Aspects for the Chemical Sector” เจ้าภาพโดย MEDICHEM (an affiliate of ICOH) และ ICOH Scientific Committee-Occupational Health in the Chemical Industry (OH CI) ณ เมือง Dresden ประเทศ Germany โดยได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “Assessment of exposure to BTX among gasoline station workers using the occupational health risk matrix model, hazard index and haematological alterations การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้สารเคมีในงานอาชีวอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIOSH ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ. 2024 จัดร่วมกับ ICOH2024 ณ ประเทศ MOROCCO และต่อมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2025

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร / Facebook: ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น