ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านวิเทศสัมพันธ์

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยม.ขอนแก่น จัดอบรมสัมมนา “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”

      เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ประเทศไทย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน และการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”        จัดขึ้นเพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลและต่อยอดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนมากที่สุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการชี้แจงและประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... 

      โดยมีทีมวิทยากร ได้แก่ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรจากทั้งภาคภาครัฐและเอกชน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเขต 7 รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้
      เนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดจึงได้เปิดช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... ต่อไปผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ https://goo.gl/R4wuBt 

ภาพบรรยากาศภายในงานวันดังกล่าว

ข่าวโดย : ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย), ถ่ายภาพ : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “Introduction to Cochrane and systematic reviews” จากหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Cochrane Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Cochrane and systematic reviews” จากหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม International Short Course in Research Methodology and Biostatistics ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย  

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “Introductory Workshop in Systematic Reviews and GRADING in Sexual and Reproductive Health Research (SRHT)” จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Cochrane Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introductory Workshop in Systematic Reviews and GRADING in Sexual and Reproductive Health Research (SRHT)” จาก Department of Reproductive Health and Research (RHR), Human Reproduction Programme (HRP) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนในการจัดโครงการจากโครงการ WHO Long Term Institutional Development HUB

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการทำวิจัยแบบ Systematic Review และการวิเคราะห์ Meta-analysis โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยจาก Department of Medical Research, Maternal and Reproductive Health Division, University of Public Health และ University of Medicine จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดยได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2561 Summit Parkview Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย  

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ครั้งที่ 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือเครือข่ายนานาชาติ จัด The 1st International Conference on Cardiovascular Disease (CVD) Prevention

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือสองมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ College of Public Health, National Taiwan University และ School of Oral Hygiene, Taipei Medical University จากประเทศไต้หวัน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจระดับนานาชาติ ประกอบด้วยประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ลาว มาเลเซีย เวียดนาม พม่าและไทย

จากสถานการณ์แนวโน้มของการเกิดโรคและปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ การเกิดโรคที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะที่ผ่านมาในอดีต แนวโน้มการเกิดโรค มักมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการได้รับ หรือสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง ขณะที่ในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคที่เกิดขึ้น มักเกิดขึ้นจากพฤติกรรม หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นหลัก โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิต หรือการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ออกกำลังกาย หรือพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการดื่ม การสูบบุหรี่ ที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงเสริม เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรม หรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะเริ่มต้น แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไกการทำงานบางอย่างของร่างกายในหลายระบบ อันเป็นผลมาจากการการมีปริมาณบางอย่าง หรือค่าบางอย่าง มากหรือน้อยเกินความจำเป็น เช่น ปริมาณคอเลสเตอรอล หรือปริมาณกรดยูริค หรือค่าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งปริมาณค่าเหล่านี้ มักส่งผลกระทบในระยะยาว เมื่อมีการสะสมมากขึ้น หรือลดน้อยลง ไปจากค่าปกติที่ควรจะเป็นและก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ส่งผลให้เกิดการพิการทุพลภาพ และนำไปสู่การเสียชีวิต ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรและสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางวิชาการและด้านการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุและเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวด้วยดี ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดให้มีการจัดประชุม International Conference on Cardiovascular Disease (CVD) Prevention ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี Professor Kuo-Liong Chien จาก National Taiwan University ประทศไต้หวัน และ Professor Won-Chul Lee จาก The Catholic University of Korea ประเทศเกาหลีไต้ เป็น Keynote Speakers รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากไต้หวัน คณาจารย์ แพทย์จากประทศเมียนมาร์ เวียดนาม ลาว และไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมดังกล่าว กว่า 70 คน  ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานจัดงาน หลังจากประชุมวิชาการในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายวันเดียวกันยังได้มีการประชุมหารือการพัฒนางานวิจัยและวางแผนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ในปีต่อไปด้วย   การประชุมวิชาการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การป้องกันโรค และการมีสุขภาพที่ดีของประชากรในภูมิภาคเอเชียต่อไป

ข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์

 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

    ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำทางสุขภาพและสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Developing Training Programmes on Health Leadership and Health Informatics Workshop) ร่วมกับ University of Auckland และ Victoria University, Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ อีกทั้งได้หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิดาภา พลางวัน

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Peter Schlattmann ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยายการใช้สถิติในการวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อสอนและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (International Visiting Scholar) ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติในการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์