ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติการเผยแพร่ข่าวจากคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย (ICOH) ในความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ ILO

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย (International Commission on Occupational Health; ICOH) เผยแพร่ข่าวสารและจากการสัมภาษณ์ในนิตยสารข่าวของคณะกรรมาธิการ นานาชาติด้านอาชีวอนามัย (ICOH Newsletter vol. 21 no.1) จากกิจกรรมความร่วมมือในฐานะผู้รับรางวัล ICOH ILO Fellowship กับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนานาชาติขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organization: ILO) และความร่วมมือด้านการวิจัยกับ University of Turin เมือง Turin ประเทศ Italy ในระหว่าง 15 มกราคมถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย หรือ ICOH จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICOH Congress) ทุกๆ 3 ปี และจะขึ้นเร็วๆ นี้คือ ICOH 2024 ณ ประเทศ Morocco สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ่านบทความออนไลน์ได้จาก https://www.icohweb.org/site/news.asp

เอกสารแนบท้าย https://kku.world/awjzo

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จัดโครการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคณะสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ในวันที่ 16 มีนาคม  2566  เวลา  08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis”

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร, นางสาวชัญญา   แสงสุริยา

 

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่น ที่ ILO (International Labour Organization) ประเทศอิตาลี

วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ด้านขวาในรูป) ประธานหลักสูตร M.Sc. Occupational Health and Safety คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่น ที่ ILO (International Labour Organization) ประเทศอิตาลี ในฐานะ ILO fellowship .และทาง ICOH (International Commission on Occupational Health) ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว ที่มาเยี่ยมและทำกิจกรรมด้าน OSH (Occupational Safety and Health) ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีคนไทยได้ขึ้นข่าวหน้า web ICOH มาก่อน

ที่มา:: https://www.icohweb.org/site/news-detail.asp?id=229

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการประชุมพัฒนากรอบการถอดบทเรียน การเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการประชุมพัฒนากรอบการถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมประเด็นปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในประเทศ เป็นประเด็นที่รัฐให้ความสำคัญมาก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายขับเคลื่อนในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สำหรับการดำเนินโครงการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในครั้งนี้เป็นผลมาจากข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้จัดประชุมเรื่องเกณฑ์และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 5 พื้นที่ดังนี้

          1.เทศบาลนครขอนแก่น (เป็นพื้นที่มีการจราจรคับคั่ง/การก่อสร้าง/โรงงาน)

          2.เทศบาลเมืองศิลา (มีปัญหาเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตร แต่โดดเด่นเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์)

          3.อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ (บ้านท่าลี่ มีความโดดเด่น เรื่องกลุ่มธนาคารต้นไม้)

          4.เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เป็นเขตที่มีการขนดินจากบ่อดินและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง)

          5.โรงเรียนน้ำพองศึกษา (เป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลและร่วมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น)

และในโครงการนี้ได้เผยแพร่รายละเอียดโครงการที่ รายการวิทยุ FM103.5 มข วันศุกร์เวลา 10.10-11.00 น และ ช่อง YouTube พูดจาภาษาไทบ้าน โดย อาจารย์จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์

Link Video --> https://www.youtube.com/watch?v=nHQOK0_LhsA


 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ร่วมเสวนาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่ ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS ชวนคุยเรื่อง ปัญหาฝุ่นอีสาน ภาพรวม เพราะมีสีแดงเข้มมาก สถานการณ์ ตัวเลข ปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพ ออนไลน์ ผ่านเพจ อยู่ดีมีแฮง ด้วยระบบ Zoom ฝุ่น PM 2.5 ช่วงนี้พุ่งขึ้นสูงคัก แต่ละหม่องเป็นได๋แหน่ ชวนพี่น้องมาร่วมฟังวงโสเหล่ออนไลน์ #อีสานชวนคิด ไทอีสานPBSxอยู่ดีมีแฮง "ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่" เสวนาโดย

1) รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) คุณวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

3) คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง จ.นครพนม

4) คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ดำเนินวงเสวนา

ลิงค์เสวนาออนไลน์ Topic: ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่

Join Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/91450388628?pwd=YmlnZUpzK2VGd1R0NzhYWHc5cExndz09

Meeting ID: 914 5038 8628

Passcode: 245470

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น.  รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนในวิชา LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องบรรยาย 1 ด้วย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอากาศสะอาดยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น  ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงไปทำงานจริงเชิงบูรณาการการแก้ปัญหา PM2.5 ของจังหวัดขอนแก่น และมีอาจารย์ปริศนา  คำชาย อาจารย์ประจำวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู