ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมกับทีมบริหาร ได้จัดประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ,และมี ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รองเลขาธิการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

ซึ่งได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับ

- การเตรียมการรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การรองรับงานวิจัย

- การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพโรคไต ผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ

- ประเด็นอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถานที่ ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร