ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ออกให้บริการวิชาการรับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะในการใช้สถิติและโปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในการอบรมดังกล่าวอาจารย์ได้นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ได้แก่ นายหัฎฐกร สำเร็จดี นางสาวศิริพร สุจจะชารี และ นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ทั้งนี้เพื่อฝึกประสบการณ์การให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม R และสถิติ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ อีกด้วย

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านชีวสถิติ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “Introduction to Using and Producing Cochrane Reviews” ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ จาก Faculty of Postgraduate studies, University of Health Sciences, Lao PDR วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ Cochrane library มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า (Systematic review & Meta-analysis) และสามารถผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนา “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 100 คน ซึ่ง รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่แล้ว “สาเหตุหลักฝุ่นดังกล่าวมาจากการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว มากถึง 60% ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีกแน่นอนเพราะเป็นฤดูกาลหีบอ้อย นอกจากนั้นยังมีสารหนูที่ปะปนมาในควันพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

ในการเสวนาดังกล่าวยังมีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดการน้ำ สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร การใช้ยาฆ่าแมลง และปัญหาขยะล้นเมืองอีกด้วย

      

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารสุขศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Michigan

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คน ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นผู้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาคณะดังกล่าวเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายคณะวิชา โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE)

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 5 คน โดยการนำของ Dr. Nyunt Naing Thein ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ได้หารือการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่บุคลากรชาวเมียนมาร์และการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งมีแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมหารือด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการแก่บุคลากรกรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนรายงานการวิจัยการทบทวนอย่างเป็นระบบเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript preparation for a systematic review)” และ “การใช้โปรแกรมในการช่วยจัดการ reference” ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย