ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการผลงานด้านวิชาการในการรับใช้สังคม ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหายูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) ในแหล่งน้ำจืด ซึ่งเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในประเด็นที่น่าสนใจคือ การนำเสนอข้อมูล Phosphorus forms ในตะกอนดินจากบึงกี โดยใช้วิธี P-Sequential extraction ในการตรวจวัดค่า

 

ภาพ/ข่าวโดย : เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

 

 

บุคลากรจาก 17 ประเทศเข้าศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมระดับนานาชาติในหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Region” ซึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรต่างๆ จำนวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

      ในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center: DAMASAC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลศูนย์ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงนำคณะศึกษาดูงานเข้าชม Stat Village ด้วย 

      ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยสุขภาพร่วมกับหลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา ดวงสงค์ และ อาจารย์ ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

      เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ได้ต้อนรับ Associate Prof Karen Mc Bride-Henry, Graduate School of Nursing, Midwifery and Health และ Mr. Jeff HoweGeneral Manager, International Development, Victoria Link Ltd จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดประชุมหารือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Victoria University of Wellington ซึ่งได้เชิญตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์  ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเพื่อวางแผนการจัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2562

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “INTRODUCTION TO COCHRANE AND SYSTEMATIC REVIEWS” ระยะที่ 1 กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

      ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Introduction to using and producing Cochrane reviewsระยะที่ 1 จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณาจารย์ และทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย  

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยม.ขอนแก่น จัดอบรมสัมมนา “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”

      เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ประเทศไทย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน และการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”        จัดขึ้นเพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลและต่อยอดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนมากที่สุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการชี้แจงและประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... 

      โดยมีทีมวิทยากร ได้แก่ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรจากทั้งภาคภาครัฐและเอกชน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเขต 7 รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้
      เนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดจึงได้เปิดช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... ต่อไปผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ https://goo.gl/R4wuBt 

ภาพบรรยากาศภายในงานวันดังกล่าว

ข่าวโดย : ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย), ถ่ายภาพ : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “Introduction to Cochrane and systematic reviews” จากหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Cochrane Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Cochrane and systematic reviews” จากหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม International Short Course in Research Methodology and Biostatistics ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย