ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการอบรมพัฒนากลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติเชิญวิทยาการ ศาตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ