ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น คว้า 4 รางวัล

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น คว้า 4 รางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 5 คน สม.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สม.วิทยาการระบาด จำนวน 3 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 22) ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นหัวข้อ OSHE สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (OSHE for Green Industry to Sustainable Development)โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นเกียรติมาเปิดงาน และนายกสมาคมฯ กล่าวรายงานกิจกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วประเทศ มีกิจกรรมทั้งการบรรยาย ร่วมอภิปราย เผยแพร่ข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ รวมถึงให้นักศึกษาและนักวิชาการได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะในรูปแบบโปสเตอร์และนำเสนอด้วยวาจา

จากกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัล President Award โดยนายกสมาคมฯ ในการนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่นได้รับรางวัลมาทั้งหมด 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ของหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอีก 2 รางวัล จากการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation คือ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งนำเสนอโดยนางสาวอาริยา ปานนาค และนางสาววรวรรณ ภูชาดา ตามลำดับซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้ที่ปรึกษาของ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง

 

  
 

เริ่มแล้วคลีนิคให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เริ่มแล้วคลีนิคให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องศูนย์ earth ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลากร ผู้มีความสนใจทุกท่าน เข้าร่วมได้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ"

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" เพื่อให้คณาจารย์ นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ ผศ.รศ. และ ศ. วิทยากรโดย ศ.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และศ.สุพรรณี พรหมเทศ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวเปิด โดยได้ข้อคิด ความสำเร็จจาก ศาสตราจารย์ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
- ความสำเร็จ เกิดจากโอกาสที่ได้ บวกขยัน และการสนับสนุนที่ดี เช่น ศ. ทำวิจัย ตีพิมพ์ ก็ร่วมกับคนเก่งๆ คนอื่น ร่วมทำ ถึงเกิดงานเยอะแยะ
- ต้องหมั่นสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ร่วมทำงาน
- ระบบพี่เลี้ยง พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่เป็นสิ่งที่ดี
- การทำงานร่วมกัน ทำเหมือนครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน
- ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ และทำอย่างตั้งใจ มุมานะ
- ความสำเร็จ เกิดจากการสนับสนุนที่ดี ความขยัน และโอกาส เช่นกัน แต่โอกาส บางคนได้มาเอง แต่เราต้องพุ่งและมองหาโอกาสเองด้วย โอกาสก็จะมาถึงเราได้ 
- Support ที่ดี อย่างหนึ่งคือจากครอบครัว
- ต้องทำตัวเหมือน น้ำไม่เต็มแก้ว ตลอดเวลา
- เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอด 
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารยเป็นอย่างมาก

   

 

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้มีการบรรยายพิเศษ "วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลตีพิมพ์นานาชาติ" และฝึกปฏิบัติอภิปรายโครงร่างวิจัย และร่างบทความวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Donald Maxwell Parkin from University of Oxford, UK, Prof. Malcolm Moore and Prof. Supannee Promthet ในการบรรยาย และเสนอแนะแนวทางการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา

 

 

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การเลือกวารสาร และการใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อการตีพิมพ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา และ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การเลือกวารสาร และการใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

โครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “Immunotoxicant Exposure: New Challenges to Integrate a Consideration of Health Effects to Occupational and Environmental Health Research” เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิทยากร คือ Professor Dr. Norbert E. Kaminski (Director of the Center for Integrative Toxicology, Michigan State University, USA and past President of Society of Toxicology 2014-2015.)

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่สอน ผู้ที่ทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและการวิจัยพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

ภาพ,ข่าวโดย :: นางสาวเมธินี ครุสันธิ์