ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ต่อเนื่องการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS)

อีกครั้งกับการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS) เพื่อหารือแนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องโครงการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ, Professor Peter Bradshaw, รศ.พงษ์เดช สารการ, ผศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด และ อ.ดร.ชนัญญา กาสินพิลา พร้อมด้วยเลขาโครงการฯ

ภาพ/ข่าว : จาก Facebook Pongdech Sarakarn

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมการ the 5th HALA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th AHLA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกำหนดการจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Asian Health Literacy Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอแลนด์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสมาชิกเครือข่าย AHLA เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตลอดมา เพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการนำความรู้ด้าน Health Literacy ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม SEAPHEIN ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย

ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม South-East Asia Public Health Education Institution Network (SEAPHEIN) ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หนุนนโยบาย Green and Smart Campus จำจัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด สร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดปัญหาและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดการขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ร่วมกับ บริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด เพื่อสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาจากหน่วยงาน คณะวิชาต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงจากห้องปฏิบัติการจากคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและลดปัญหาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกำจัดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ อาทิเช่น ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษ ฝุ่นละออง และไดอ๊อกซิน  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ โดยเฉพาะค่าส่งขยะติดเชื้อไปเผาในเตาเผาภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะติดเชื้อของภูมิภาคอาเซียน

“ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเป็น  Green and Smart Campus  หรือการเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีบนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2563 อีกทั้งยังเป็นการกำจัดขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าว

นายเฉลียว ตรีอรุณรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า

“เป้าหมายของบริษัท คือนำกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าวเข้าไปใช้ในคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทย และขยายออกไปถึงโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ โดยการกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นการควบคุมปัจจัยต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะไม่เพิ่มภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการนำร่อง”

ขอขอบคุณ ข่าวโดย : https://www.kku.ac.th/ikku/portal2

ต่อยอด Publication Clinic ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ

ต่อยอด Publication Clinic เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้เพิ่มผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ KKU Publication Clinic วิทยากรโดย ศ.สุพรรณี พรหมเทศ และ ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย

 

 

คึกคัก แน่นหนาชาวบ้านทรายมูล อ.น้ำพอง ขก. ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรง

คึกคัก แน่นหนาชาวบ้านทรายมูล อ.น้ำพอง ขก. ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เเละไส้ตรง ในการออกพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรอง วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้นำทีมโดย ผศ.พงษ์เดช สารการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำพอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราตายของประชากร และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ศ.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา และทีมงานลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานและวางแผนงานวิจัย บริการวิชาการต่อยอด

ภาพ,ข่าว โดย : กรุณา โสฬสจินดา