ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดโครงการ “ขยะไปไหน” เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการทำดีเพื่อ มข. โดยในปี 2556 ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงผลเสียของการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำที่มีผลต่อภาวะและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เรื่องขยะเบื้องต้น แก่คณาจารย์ และนักเรียน จำนวน 84 คน พร้อมกันนี้นายอภินันท์  ปิตาระเต  นางสาวสุดาวดี ยะสะกะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม เรื่อง “การคัดแยกขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม”

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวว่า “ ขยะนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของคน หากไม่มีการกำจัดขยะให้ถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทั้งทางตรงและทางอ้อม”

   
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำนวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใช้ในการประหยัดพลังงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการใช้พลังงานทดแทน คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  กิจกรรมการอบรมจะเน้นการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
                   การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีคณะวิทยากร ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ สาธิต ทดลองการทำงานของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเน้นการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงใช้ใหม่ ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์นันท์ ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากร อาทิเช่น พลโทปรีดา สุนากร พันโทสุนทร ทิวะทรัพย์ อาจารย์สมศักดิ์ อ่อนเจริญ นายพีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย และผู้ช่วยวิทยากรอีก 5 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านเรือน ไร่ นา หรือสำนักงาน รวมถึงการสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำได้เอง โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนทั่วไปเข้าอบรมและการสาธิตมากกว่า 80 คน
 
                 
   
   
   
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้บริเวณศาลาพระศรีศากยะสาธารณสุข และบริเวณลานจอดรถของคณะ ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
 
                   อาจารย์นันท์ ภักดี กล่าวว่า “คณะวิทยากรที่มาในวันนี้ต้องการที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ฝึกให้ผู้ที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ซึ่งเราเชื่อว่าความรู้จะเกิดได้ จะต้องได้ฝึก ได้ลงมือทำจริงๆ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้เตรียมงานก่อนวันจัดอบรม กว่า 3 วัน ซึ่งทีมงานที่มาช่วยล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครในพื้นที่ภาคอีสาน จากทีมงานทั่วประเทศทั้งหมด 50 คน มีทั้งข้าราชการเกษียณ บุคคลทั่วไป เยาวชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็เข้ามาทำงานตรงนี้ได้ และที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ลำดับที่ 149 ที่ทีมงานได้ไปจัดอบรม ซึ่งทุกครั้งและทุกที่คือการเรียนรู้ เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จากประสบการณ์ และ การได้มาทำในจุดนี้คือการให้ความรู้กับผู้อื่น เมื่อมีคนอื่นๆ เห็น เขาก็จะให้เราอีกที  เราก็ให้ต่อไปเรื่อยๆ ลองคิดดูว่าถ้าในสังคมเราเป็นสังคมแห่งการให้ คนที่เห็นแก่ตัวน้อยลง สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้น และเราเชื่อว่านี่เป็นแนวทางของการพึ่งตนเองอย่างแท้จริง และสมบูรณ์แบบที่สุด” 
 
                  คุณสุรพงษ์ ศรีประไหม ผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง กล่าวว่า “วันนี้ได้รับความรู้ ที่ถือว่าเรื่องใหม่สำหรับเราเลยก็ว่าได้ เรื่องการแปลงวงจร การแปลงกระแสไฟฟ้า ต่างๆ  ที่จะได้นำไปใช้แน่นอนเลยก็คือเรื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เพราะที่บ้านก็ทำไร่ ทำนา ทำการเกษตร  และพื้นที่ทำกินของเราก็อยู่ห่างไกลจากสาธารณูปโภคด้วย และอีกอย่างอุปกรณ์เก่าๆ ที่นำมาใช้ในการติดตั้งที่ทางวิทยากรได้สอนในวันนี้ก็มีสะสมไว้เยอะที่บ้าน คิดว่ากลับไปก็จะนำมาใช้เลยครับ” 
 
                 “วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ และนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ และหลอดไฟต่างๆ ซึ่งวิทยากรได้สอนการต่อวงจรแบบต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยช่างค่ะ” คุณอรอุมา พรหมน้อย ผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าว
  
ข่าว/ภาพ : ผุสดี ไกยวงษ์

คณบดีและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ“Moving towards the ASEAN community” จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ H7N9 และการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้อยู่หมัด และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในงาน “มหกรรมวิชาการสุขภาพ : Moving towards the ASEAN community” ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้นำเสนอผลงานวิชาการ ที่มีความโดเด่นและได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมอภิปรายกลุ่ม ประเด็น “ความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับการสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่” ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ