ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

นักศึกษาจากประทศเยอรมันเข้าแลกเปลี่ยนด้านวิจัย

มิถุนายน 2560 นักศึกษาชาวเยอรมัน จำนวน 2 คน คือ Ms. Camen Ortloff  และ Ms. Melanie Dell’ Oro จาก Potsdam University เข้าร่วมแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและลงพื้นที่ศึกษาเรื่อง การกินแมลงของคนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Potsdam University ประเทศเยอรมัน นักศึกษาทั้งสองคนจะศึกษาวิจัยในหัวข้อข้างต้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมี สาขาบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติให้กับบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar (IFDS) ในหัวข้อ Community –Base Approaches to Healthcare: Thailand as a Case Study ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในการสัมมนาดังกล่าวมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐเข้าร่วมจำนวน 4 คน ซึ่งกิจกรรมตลอด 9 วันมีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลระดับต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลระดับจังหวัด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดชสารการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสัมมนา

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากประเทศเมียนมาร์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก World Health Organization การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของประเทศเมียนมาร์เข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ Mrs. Mya Thandar และ Mrs. Kyi Kyi Min จาก University of Public Health โอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

รายงานข่าวโดย: ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หมู่บ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านโต้น อำเภอพระยืน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือในการหาประเด็นปัญหาและความต้องการกับ นายสุพจนฺ์ บุดดาน้อยผอ.รพ.สต.บ้านโต้น และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยมีความต้องการด้านฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)

 

 

โพสต์ข่าวจาก: Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย: Deknoikung Kung (อรวรรณ ดีสุรกุล)

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์”ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมอบรางวัลและแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัย มข. กับนโยบาย Thailand 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร พร้อมทั้งเสวนาเรื่อง “SDG กับ 4.0”

   

ภาพบรรยากาศผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 60

ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย คณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และรองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และร่วมหารือกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวิจัย พร้อมทั้งพบปะศิษย์เก่าระดับดุษฎีบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตได้ชื่นชมศิษย์เก่าของคณะ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร