ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญวิทยากร คุณสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพ และ คุณวรกานต์ ศิริสวัสดิ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการทำงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร โดยมี รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนได้พบปะ สร้างความเข้าใจในระบบการทำงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และสามารถถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS” โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ข่าวโดย : วัชระวินากร/ ถ่ายภาพ: เอกฤทธิ์ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณารัตนพฤกษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณารัตนพฤกษ์ กับการจากไปของ "รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์" อดีตอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค. 2563 และกำหนดฌาปนกิจศพ
วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 ณ.วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว "อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของแสดงความเสียใจ กับครอบครัว อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ ด้วยการจากไปของบิดา ร.ต.เปลื้อง ไกรกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงษาราม หัวทะเล ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม หนุนสายสนับสนุน เพื่อ “พัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ให้การบรรยายแนะนำและฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลาการสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์

          

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, สุจิตรา พลเชียงสา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 5 ชุด แก่ทางคณะฯ สำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, ศุภานัน  พรมขอนยาง