กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญของการทำข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อ (1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทางด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน  ซึ่งหลังจากทำ MOU แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2561

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรีย์ จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 8 ท่าน ดังนี้

 

1. นางสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล

ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

2. รศ.ยุพา ถาวรพิทักษ์

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

3. รศ.พงษ์เดช สารการ

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
และรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

4. รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

5. ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

6. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

7. ผศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส

ได้รับรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

8. อ.ดร.พรพิมล  ชูพานิช

ได้รับรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกท่าน ที่อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง

ภาพบรรยากาศ

นางสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล

รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล

ผศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส

อาจารย์ ดร.พรพิมล  ชูพานิช

เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ, รายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์

ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The Cochrane Systematic Reviews: evidence to support healthcare decision" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หนุนนักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน

      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการเปิดโครงการ “จ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561) โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ จำนวน 150,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน การอาชีพ ฝึกทักษะชีวิตและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกด้วย

       การดำเนินการโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานภายในกองบริหารงานคณะฯ และประจำสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการฯ

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1

      ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีผู้เข้ารวมอบรมซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลด้านโรค NCD และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลฐานข้อมูลด้าน NCD จาก สสจ. สคร. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด จากเขตสุขภาพที่ 7 และ 8

      การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลของโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนหน่วยงานด้านวิชาการสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โครงการดังกล่าวฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นหัวหน้าโครงการ “การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อสำหรับประเทศไทย” และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อิทนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์วิทชย เพชรเลียบ สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และบุคลากรประจำสาขาวิชา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และ โรงพยาบาลโพนทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561

โพสต์ข่าวจาก Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Supanan Promkhonyang

รวบรวมและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ