ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ

 

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ ณ โรงแรม BB Le Garden ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานคณะ และเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาต่างๆเพื่อการแก้ไขต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติกาญจน์   ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวจิดาภา  พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งในช่วงบ่าย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร