ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

การถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และและบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

    

    

    

    

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์