ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา        เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์