ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห่วงใยบุคลากร จัดตั้งตู้แบ่งปัน คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมจัดตั้ง “ตู้แบ่งปัน” ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณลานชมพู เพื่อเป็นจุดแบ่งปันอาหารเครื่องดื่ม เครืองอุปโภค บริโภค หรือยารักษาโรค และอื่นๆ ตามกำลังทรัพย์ผู้ประสงค์แบ่งปันให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร,นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สามารถหยิบไปตามสมควรเพื่อการดำรงชีวิตในประจำวันได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน”

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยคณบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจ กำหนดวางแผนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของภาครัฐต่อไป

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณบดี พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี

เช้าวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพนักงาน ครบรอบ 4 ปี และร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสภาฯ ณ ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี

วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, ผศ.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี และในช่วงสายวันเดียวกัน ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าให้พี่น้อง กองละ 1,000 บาท โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 40,299 บาท

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวน SWOT, กำหนดกลยุทธ์/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ปีงบประมาณ 2563 - 2566 และ นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มบริหารจัดการ (ฝ่ายสนับสนุน)

2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

3. กลุ่มด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศ

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะ และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ท่าน

.: นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 19 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสนอง มะลัยขวัญ (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 24 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 37 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

ภาพบรรยากาศในงาน

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร