กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ” ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจหลักการการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังกำลังคนด้านสุขภาพในระดับองค์กร และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังคนได้

โครงการดังกล่าวฯโดยมี อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ เป็นเจ้าของโครงการฯผู้ดำเนินรายการ และเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดร. นพ. ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, นพ. ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ. ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย, นางสาวอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ. อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักบริหารการสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ/ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เขตบริการฯ

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พุทธบูชา บุญเดือน 5 ม. ขอนแก่น และจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดี นำนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่ งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐาน โดยแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น และในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมขบวนแห่อย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันปีใหม่ไทย มีนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นตลอดทั้งวัน 

   
   
   
   

ถ่ายภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ EdPEx 200

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้เรื่อง EdPEx 200 และเติมประสบการณ์เสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศกับห้องเรียนกลางแจ้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์สากล (ทุ่งค่าย) ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประเมินครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์สากล(ทุ่งค่าย) และ 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์โสมฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประทานถวาย ฉลองพระองค์ครุย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอประทานถวาย สูจิบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอประทานถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณานุคุณประโยชน์ต่องานบริการสาธารณสุข ทรงตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป
 

ขอบคุณภาพ: สํานักข่าวไทย TNAMCOT และ ข่าว ท.ท.บ 5
รายงานข่าวจาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย : Boripat Tasee
 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ”

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 1 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตั้งคำถามการวิจัย และการสืบค้นบทความวิจัย

 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "ในหัวข้อ การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น”  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ มาให้ความรู้, เทคนิค และวิธีการเขียนเอกสารประเมินค่างานในตำแหน่งงานต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 โดยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนางาน พัฒนาคน และตำแหน่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ