ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 083.30 – 16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการจัดจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารจิรวัฒน์กุล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านความคิด วิธีคิดอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร