ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Public Health, National Institute of Public Health ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Public Health, National Institute of Public Health ประเทศกัมพูชา โดยผู้เดินทางมาศึกษาดูงานประกอบด้วย Prof. Chhea Chhorvann ผู้อำนวยกการ National Institute of Public Health และคณบดี School of Public Health, Mr. Te Vannarath ผู้ประสานงานกลักสูตรระดับปริญญาเอก และ Ms. Long Sereyraksmey ผู้ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ. ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้พบปะนักศึกษานานาชาติทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จัดให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องพักนักศึกษา ห้องสมุด และศูนย์ DAMASAC

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี ไกยวงษ์