ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 รำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand”

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” โดยการนำของ รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ รวมถึงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักของตลาดแรงงาน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบกิจกรรมความปลอดภัยที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้นักศึกษาได้โชว์ผลงานที่ได้จัดทำในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน อีกทั้งนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการสัมมนาวิชาการ รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอและดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่อสาธารณชน

          ซึ่งในงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งนี้มีการจัดสัมมนา โดยมี รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ 1) เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2) ความปลอดภัย โดยการออกแบบ (Safety by Design) และ 3) การป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิดตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการป้องกันปละระงับอัคคีภัย พ.ศ.2561 ฉบับที่ 2

ภาพบรรยากาศในงาน

นอกจากงานดังกล่าวแล้ว ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรม “ตุ้มโฮม OCC-KKU” เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งศิษย์เก่ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และพร้อมใช้งาน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ  ภูชาดา

 

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยประธานหลักสูตรฯ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อ.วรวรรณ ภูชาดา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจาและนำเสนอแบบโปสเตอร์

งานประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งการเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ซึ่ง รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกฝ่ายวิชาการร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุคลกรด้าน OH&S ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างไร” นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นำเสนอในหัวข้อ “Occupational Health Service” และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Integrated Management System (IMS): ISO9001& 14001& 45001”

ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ 2 คน ได้แก่

1. นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอด้วยวาจา (Best Oral Presentation-second Place)

2. นางสาวณฤดี พูลเกษม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation)

นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาโทที่นำเสนอด้วยวาจา ได้แก่ นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วยศ และ นายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ทัศนัตร นางสาวพฤกษา โชตนะ และ นายปฐมฤกษ์ มีสมบัติ

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณนายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รวมถึงสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ที่จัดงานประชุมวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ และเปิดรับผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องจากผู้สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคมต่อไป

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่นLink: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/2266815676734642?__tn__=H-R

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

      รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในเมียนมา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Sule Shangri-La กรุงย่างกุ้ง และวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Thar เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand - AMUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM)

      การเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดตลาดหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในเมียนมาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ขวัญหทัย/ข่าว

 

ชื่นชม นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561"

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา, นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา และ นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสได้รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561" ในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

       ทั้งนี้โดยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรฯ รวมทั้งอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่าน      


ข่าวจาก :
Facebook ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการอบรมสัมมนา น.ศ. ชั้นปีที่ 3-4 หัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร”

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ   ภูชาดา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เป็นการจัดให้กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาเอกคู่ฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคของ Thailand 4.0 ได้ และสามารถประยุกต์งานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบการที่มีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนได้

 

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ