ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. คว้ารางวัลในกิจกรรม WASTE TO U WASTE TO ENERGY ครั้งที่ 2 ในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักสื่อสารการจัดการขยะ U-Zero waste creator contest กิจกรรมจัดระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ WASTE TO ENERGY WASTE TO UNIVERSITY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด สำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ ปี 2” Clean energy for life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีนักศึกษาคณะฯ ชั้นที่ 1-3 เข้าร่วม 3 ทีม และได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทุนการศึกษา 20,000 บาท

ทีม วีนสา’สุข   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 11 คน

หัวหน้าทีม   นายชิษณุพงศ์   มาสุ่ม  รหัส  613110032-1  วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน :  THE GARBAGE

แนวคิด : ขยะในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน หากคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ขยะในมือของคุณก็จะอาจไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

 https://drive.google.com/file/d/1TIRlEMHcGhs4de0wt_k0TiagJSoVbgsa/view?usp=drivesdk

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม PUBLIC SAVE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 19 คน

หัวหน้าทีม  นายศุภกร  สรรพโส      รหัส  623110004-7 วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ศิลปะอีสาน ร่วมขับขาน ขยะเป็นศูนย์

แนวคิด : มาจากคำกล่าวที่ว่า “ขุมปัญญาคู่เมืองอีสาน ปณิธานอุทิศเพื่อสังคม” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป้าหมายหลัก คือ ชาวบ้านหรือชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำสรภัญญะอีสาน พร้อมทั้งทำนองเพลงที่มาในรูปแบบอีสาน ผสมผสานเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการ “1A3R” คือ กลยุทธ์ในการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เริ่มต้นที่จะมีขยะเกิดขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การ งด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://youtu.be/KGGmCELi6_o

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม เดอะแมส(ก์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้นปีที่ 1 (11 คน)  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 คน)

-          สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 13 คน

หัวหน้าทีม  นายธีรวัช  ภูแซมศรี    รหัส 633110175-1  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน : ลดโรค ลดภาระโลก

แนวคิด : จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้า ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแนวคิด 3R คือ

การงด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://drive.google.com/file/d/1tDsUqA3ZKKGu4daTGp_EPuUjugf8LtlE/view?usp=drivesdk

                                                ----------------------------------

 อาจารย์ที่ปรึกษา      1) อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

                              2) อาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์   กรรมการพัฒนานักศึกษา

ประสานงานนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม    นางพรพิมล  คะโยธา   หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรม

 ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา