ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563   เวลา 08.30-16.30 น  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2018”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน  78  คน  ณ  ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ วิทยากร-ที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์ ระบบมาตรฐาน ISO5001/9001/14001 ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อ.อาคม จันทะวงษ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานมากขึ้น พร้อมทั้งในช่วงสุดท้ายของการอบรมมีการ workshop ของนักศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และความพึงพอใจอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย