ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ วิทยากร-ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับเบิ้ลยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น อาจารย์จากสาขาวิชาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้เพิ่มทักษะ ความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และมีการ workshop ของนักศึกษา ในช่วงท้ายได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย