ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

พิธีมอบกิตติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ  ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ที่ได้ปฏิบัติงานด้านโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ในปีการศึกษา 2563  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับกิตติบัตร จำนวน 50 คน  ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้มอบกิตติบัตรให้กับนักศึกษา

          ต่อจากนั้น  มีพิธีมอบทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 66 คน  

          โดย อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของแหล่งทุนการศึกษา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากคณะฯ และเงินจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งจากสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ ระดมเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ในภาคปลาย  สามารถจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่น-

ห้าพันบาทถ้วน)   ทั้งนี้ มุ่งเน้น นักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องเป็นผู้มีความเสียสละ ร่วมกิจกรรมของทางคณะ  มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเป็นสำคัญ

          ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   ผศ.นิคม  ถนอมเสียง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ  นายบุญรอด  ทันจันทึก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13) และนางสาวบังอร  เจริญทิพย์ปัญญา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9) และกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร