ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-15.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คน ได้จัดทำโครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ จำนวน 15 ท่าน ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ในการจัดโครงการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 517431 Practice in Occupational health and safety  ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้จากการเรียนที่ผ่านมาให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการอบรมฯ ได้มีการทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้าอบรม และมีการให้ความรู้โดยใช้สื่อนำเสนอและคลิปวิดีโอ และมีการ Workshop เพื่อทดสอบความเข้าใจ ซึ่งการในจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น และทางกลุ่มผู้จัดโครงการขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ทางกลุ่มผู้จัดโครงการได้เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

รายงานข่าวโดย: นักศึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4