ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานสัมมนา Registrar Network ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนเรียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา งานรับนักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา งานตารางเรียนตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 395 คน จาก 97 สถาบัน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน” โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “บริการการศึกษาอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง” โดย ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง จังหวัดขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากร รวมถึงการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการศึกษา” ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การรับเข้าและดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ TQF และสหกิจศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยสถาบัน รวมถึงกิจกรรมทันศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557

ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี 2557 และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ญาติ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้  นับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” เนื่องจาก “ครูใหญ่” เป็นผู้เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ศึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซึ่งสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล ณ  อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          นอกจากนั้นแล้วคณะนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมีการเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่มีฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการสาธารณสุขและศิษย์เก่ามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมากขึ้น โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในทีมผู้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่  รวมถึงการเขียนรายงานการสอบสวนด้วย ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายแพทย์ภาสกร  อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อํานวยการสํานักงานระบาดวิทยา  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่  หลักการและสาระสําคัญของการเขียนรายงานสอบสวนโรค เขียนบทความสอบสวนโรคอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนสอบสวนโรคเพื่อเป็นบทความตีพิมพ์

   
 

ข่าว   :   ผุสดี  ไกยวงษ์
ภาพ  :   ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใน ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 11 และยังเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะสารณสุขศาสตร์ยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิ่งมาราธอนโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรของคณะสารณสุขศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

สวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเทศกาลแห่งการส่งความสุข

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และรองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน  และในวันที่  7 มกราคม 2557 ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาระบาดวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวแทนนักศึกษาทุนช้างเผือก และอีกหลายหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสโมสรบุคลากร มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ  โททุโย นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันเปิดอาคารสโมสรฯ และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีการถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยทาน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน