ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันขงจื๊อ มข.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยาและอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกแล้ว ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น ที่สร้างขึ้นแทนอาคาร 1 ที่ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี และอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งในอดีตตั้งอยู่ที่ชั้น 6 คณะเทคโนโลยี และปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น